Maisteelt

Verduurzamen van de maisteelt in Limburg

Maïs is een belangrijk gewas voor veehouders op de zandgronden in Limburg. Maïs is echter een uitspoelingsgevoelig gewas en lastig om met lage verliezen te telen. Het project ‘Grondig boeren met maïs Limburg’ streeft naar het verduurzamen van de maïsteelt op de zandgrond in Limburg.

Velddemonstraties op proefbedrijven

Via bijeenkomsten op proefbedrijven en satellietbedrijven houden we velddemonstraties voor telers, loonwerkers en erfbetreders. Dit doen we op basis van de vragen die leven in de praktijk. Samen leren we hoe de maïsteelt verduurzaamd kan worden.

Op deze wijze krijgen maïstelers handvatten om de emissies van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en broeikasgas te verminderen. Tevens schenken we aandacht aan de verbetering van de bodemkwaliteit en de bodemdiversiteit. Hoe kunnen we de maïsopbrengst nog laten toenemen?

Achtergrond project

Aantal deelnemers: 250

Initiatiefnemers: LLTB

Betrokken partners: WUR Open Teelten

Gerelateerde demobedrijven

Gerelateerde regiocoördinatoren