DAW Demobedrijf

Proefboerderij Wijnandsrade

In de praktijk zien doet geloven

NaamProefboerderij Wijnandsrade
BedrijfsnaamGrondig Boeren met Mais
WoonplaatsLimburg (Limburg)
Werkt aanaf- en uitspoeling verminderen, bodem verbeteren, bodemverdichting opheffen, gewasopbrengst verbeteren, nutriënten benutten, ziektes en plagen bestrijden
Dierengeen
ThemaNutriëntenbenutting
WaterschapLimburg
GrondsoortLöss, Zand
Sector(Melk)veehouderij, Akkerbouw / Vollegrondsgroente, Loonwerk
Neem contact op

Grondig Boeren met Mais bestaat uit vijf Limburgse boeren én proefboerderij Wijnandsrade die werken aan een toekomstbestendige maisteelt. Doel is een efficiëntere maisteelt en een verbeterde waterkwaliteit. Door de huidige teeltwijze van maïs en door de continuteelt die nog op veel percelen plaatsvindt, dalen de gehaltes organische stof in de bodem, stijgt de druk van ziekten en plagen in het gewas en is er grotere kans op uit- en afspoeling van nutriënten.

De insteek van Grondig Boeren met Mais in 2023 is om op alle bedrijven een praktijkdemo aan te leggen met een 3-tal strategieën:

Strategie A
Bemesting volgens het advies waarbij nawerking voor Nmin voorraad, langjarig gebruik dierlijke mest, overige meststoffen in verleden zoals compost, voorvrucht, groenbemester of vanggewas worden ingerekend. Verder worden de landbouwkundige werkingscoëfficiënten van de organische mest gehanteerd.

Strategie B
Bemesting waarbij de wettelijke gebruiksnorm leidend is: 112 kg N werkzaam per ha of 48 kg N werkzaam per ha bij voorvrucht grasland. Daarbij worden de wettelijke werking coëfficiënten gehanteerd.

Strategie C
Bemesting waarbij er 20% reductie op de gebruiksnorm plaatsvindt. Mogelijke norm in 2025 – zoals beschreven in de derogatiebeschikking.

Bij alle drie de strategieën wordt de bemesting zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.
Er doen vijf bedrijven mee aan de demo (4 op zand- en 1 op lössgrond).

Bongers uit Kelpen-Oler (sinds 2018)

Dit bedrijf heeft in de eerste jaren gewerkt aan het optimaliseren van het vanggewas. Ze passen gelijkzaai rietzwenk naar tevredenheid toe met als resultaat een laag N-residu in november. In de laatste jaren wordt er gewerkt aan bodemverbetering en bodemkwaliteit door aanvoer organische stof. De invloed van verschillende organische-stofbronnen op de stikstofbenutting van de maïs en de stikstofbinding in de bodem. Daarbij wordt gekeken naar: bokashi en groencompost in vergelijking met huidige aanpak met alleen rundveedrijfmest. Wat dit betekent voor de totaalaanpak van de bemesting in de volgende jaren is de vraag.

Gehlen uit Koningsbosch (sinds 2021)

Op dit bedrijf wordt gewerkt aan optimalisering van de bemesting. De standaard bemesting op het bedrijf wordt vergeleken met verschillende bemesting strategieën die rekening houden met de vrijkomende stikstof uit de langjarig bemesten met rundveedrijfmest, inwerken gewasresten en groenbemesters en de compostgiften in de afgelopen jaren. Op het perceel van MTS Gehlen wordt daarnaast gekeken wat het effect is van wel of niet beregenen op de efficiëntie van de bemesting en de invloed op het N-residu aan het einde van het seizoen. De percelen van Gehlen zijn erg droogtegevoelig en in de meeste jaren is beregenen nodig. De verwachting is dat door een optimale vochtvoorziening het nitraatverlies beperkt wordt.

Loonbedrijf Van Lin uit Afferden (sinds 2019)

Loonbedrijf van Lin doet al enkele jaren mee en is bovendien al vele jaren bezig met het optimaliseren van de teelt van snijmais. De focus ligt daarbij op precisiebemesting van de drijfmestgift. Dit jaar is daar optimalisatie van de aanvullende kunstmestgift bij gekomen. Precisietoediening van mest is dagelijkse kost bij Loonbedrijf van Lin. Uitrijden op basis van stikstof – of fosfaatinhoud van de mest, via een sensor op de bouwlandinjecteur, wordt al jaren uitgevoerd. Voor Grondig Boeren met Mais maakt hij dit jaar een vergelijking tussen een bemesting volgens landbouwkundig advies, volgens gebruiksnorm en volgens de gebruiksnorm minus 20%.

Derikx uit Heide Veulen (sinds 2023)

Derikx-Weijers VOF is voor het eerste jaar deelnemer maar al vele jaren bezig met het optimaliseren van de teelt van korrelmais (CCM). Tom teelt de mais al enkele jaren op ruggen en zet daarvoor een ruggenteelt-woeler in, die bij zaaien de ruggen aanlegt. De teelt op ruggen is standaard bij Tom Derikx. Voor Grondig Boeren met Mais maakt hij vergelijking tussen een bemesting volgens landbouwkundig advies, volgens gebruiksnorm en volgens de gebruiksnorm minus 20%. Daarnaast is Tom geïnteresseerd in de reactie van verschillende rassen op de verschillende bemestingsniveau’s.

Proefboerderij Wijnandsrade (sinds 2023)

Ook voor de lössgronden ligt er de uitdaging om ervoor te zorgen dat de nitraatgehaltes in het grondwater voldoen aan de norm. De akkerbouwer op het Proefbedrijf in Wijnandsrade werkt samen met een veehouder. Een deel van de mais van de veehouder staat op de akkers van de akkerbouwer van het proefbedrijf. In deze mais is ook de vergelijking aangelegd bemesting volgens landbouwkundig advies, volgens gebruiksnorm en volgens de gebruiksnorm minus 20%. Bij het uitwerken van het advies wordt rekening gehouden met de eigenschappen van de bodem, voorvruchten en bemesting in het verleden.

Gerelateerde demobedrijven

Gerelateerde regiocoördinatoren