DAW Demobedrijf Maatschap Hof-Ruitenberg

Inspireren door vakmanschap op DAW demobedrijf

Boeren en tuinders experimenteren en innoveren. Hiermee vergroten zij hun kennis en ervaring op het gebied van bodem en water. Op DAW demobedrijven zijn boeren en tuinders die deze relevante praktijkervaringen zichtbaar en toegankelijk willen maken voor andere boeren en betrokkenen. Maatschap Hof-Ruitenberg is zo’n DAW demobedrijf. Tjerk Hof en zijn vrouw Greet Ruitenberg hebben een melkveehouderij in het Friese Oldeberkoop. Ze houden 140 melkkoeien op 76 hectare. Afgelopen jaar hebben ze geëxperimenteerd met 2,5 hectare kruidenrijk grasland, dit jaar is 17 hectare ingezaaid.

Grip op ruwvoerwinning

Optimaliseren van de bedrijfsvoering is de drijfkracht voor Hof en Ruitenberg, zoveel mogelijk melk produceren uit ruwvoer met lage verliezen van mineralen en een gezonde veestapel. Al jaren gebruikt het duo de papieren graslandgebruikskalender om grip te hebben op de ruwvoerwinning. Om meer en makkelijker informatie uit de kalender te halen, ontwikkelden zij een digitale graslandkalender.

Ervaringen met graslandkalender

Met de digitale graslandkalender houden de ondernemers de ruwvoerwinning beter in beeld. Op één plek staat alle informatie: grond- en mestmonsters, bemestingsplan, toegepaste mestsoorten, het gebruik en de behaalde opbrengsten. Ook kan de data gekoppeld worden aan andere op het bedrijf aanwezige data. Bijvoorbeeld koppelingen met de voeropname van de koeien en melkgift.
Ruitenberg: ‘Door meer data samen te brengen, kunnen wij beter sturen. Je denkt misschien dat je wel onthoudt wat op elk perceel is gedaan, maar de praktijk is dat het geheugen je regelmatig in de steek laat. Door te registreren zie je hoe je percelen bemest en wat dit oplevert. Het wordt ook gemakkelijker om verschillend te bemesten en te zien wat het effect daarvan is.’ Het levert de veehouders meer grip op. En belangrijk: ‘De data is en blijft van ons.’

Gezamenlijk leren

Hoe zij de digitale graslandkalender inzetten, willen Hof en Ruitenberg delen met andere melkveehouders. ‘Door andere boeren mee te laten kijken op ons bedrijf, leren zij ook’, stelt Ruitenberg. Als DAW demobedrijf nemen de ondernemers belangstellenden jaarrond mee in de werkzaamheden op hun bedrijf in relatie tot de digitale graslandkalender.
‘We beginnen in januari met een bijeenkomst over bemesten, gevolgd door een bijeenkomst over beweiden in april en maaien en inkuilen in juni’, zegt Ruitenberg. Naast melkveehouders willen Hof en Ruitenberg ook bestuurders en partners uitnodigen op het erf. ‘Medewerkers van het waterschap bijvoorbeeld. Ik wil laten zien wat we al doen op het gebied van waterkwaliteit en -kwantiteit en horen wat zij doen. Waar kunnen we elkaar versterken?’

Netwerk DAW demobedrijven

Als DAW demobedrijf is budget en ondersteuning beschikbaar om experimenten uit te voeren, experts in te huren en bijeenkomsten te organiseren. Doel is om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Gerelateerde maatregelen