Velddemo: ‘Technieken om je bodem te verbeteren’

Op woensdagmiddag 26 oktober 2022 is door LTO Noord en CLM Onderzoek en Advies een velddemo georganiseerd op het melkveebedrijf De Broodhoek in Appelscha. Deze velddemo was gericht op bodemverbeterende technieken en werd georganiseerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Profielkuil beoordelen

Samen met Everhard van Essen (Aequator) en Jehannes Fopma (JFopma advies) konden deelnemers een profielkuil in 15 jaar oud grasland beoordelen. Het profiel was gegraven op een gedeelte waar de helft wel gewoeld was en de andere helft niet. Er werd vooral ingegaan op de bodemopbouw, waterhuishouding en beworteling. In dit geval was er sprake van een ‘nat profiel’ waarin veraard veen, blauwachtig leem en kienhout zichtbaar was. De beworteling in dit grasland (Engels raaigras) ging tot zo’n 40 cm diep. Deze beworteling was een stuk oppervlakkiger dan de worteldiepte die werd gemeten in het perceel ernaast, waar Rietzwenkgras stond. Daar ging de beworteling tot zo’n 50-60 cm diep. Bodemkundige Everhard van Essen gaf aan dat woelen in dit grasland risicovol is, aangezien er een kans bestaat dat er verspoeling en verdichting optreedt.

Foto 1 Links: Profielkuil in Engels raaigras. Links van de stok is de grond gewoeld, rechts van de stok niet. Rechts: Jehannes Fopma vertelt over de bodemstructuur.

Grasland doorzaaien

Marcel Betten (De Samenwerking BV) liet de deelnemers zien hoe grasland kan worden doorgezaaid. Ook besprak hij de ideale zaaiomstandigheden voor het doorzaaien van kruiden. Hij benoemde specifiek de pH, de CEC en het organischestofgehalte van het perceel als belangrijke parameters om in de gaten te houden voor het creëren van een kruidenrijke grasmat. Ook noemde hij het belang van een goede bodemstructuur en gunstige weersomstandigheden én de optie om de conditie van de huidige grasmat te verslechteren zodat de kruiden en klavers een betere uitgangspositie hebben.

Bemestingsstrategieën

Joost Mulder (Mulder Agro) vertelde over het belang van het (constant) voeden van het bodemleven. Hij benadrukte de rol van koolstofrijke materialen (stro, blad, bermmaaisel) in het (tijdelijk) opslaan van stikstof, wat voornamelijk in de winterperiode van belang is.

Grasland woelen

Loonbedrijf Agrarische Dienstverlening Dokter en Thijssen lieten bouwland- (Saphir) en graslandwoelers (McConnel Shakaerator) aan het publiek zien. Woelen kan worden ingezet om bodemverdichting op te heffen. Daarnaast kan woelen bijdragen aan een verbetering van de afwatering, en kan het helpen om het waterbergend vermogen van de bodem te verhogen.

Foto 2 Links: de bouwlandwoeler (Saphir). Rechts: de graslandwoeler (McConnel Shakaerator).

Plaatsspecifiek spuiten

Tot slot konden de deelnemers de Condor veldspuit in actie zien. Deze spuit kan plaatsspecifiek tegen ridderzuring spuiten. Zo’n 70-80% van de ridderzuring zou worden geraakt door deze spuit. Deze machine werkt cameragestuurd en ‘herkent’ ridderzuring. In het demoveld stond nauwelijks onkruid, hetgeen resulteerde in een hele lage dosering van middel over het veld.

Foto 3 Met behulp van deze veldspuit (Condor) kan onkruid plaatsspecifiek bespoten worden.

Velddemo’s met loonwerkers

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Klik hier!

Back to top