LOP-stuwen

Samen leren, samen onderzoeken in Gelderse Vallei en Veluwe

Maatregelen uitproberen die gericht zijn op een betere benutting van de aangewende mest en op het samen beter omgaan met het beschikbare water. Dát zijn in de kern de doelen van het DAW-project van waterschap Vallei en Veluwe. De maatregelen moeten inzichtelijk maken welke winst er voor boer en (water)milieu te behalen is.

Het DAW-project zet in op een proces waarbij boeren samen met waterschap Vallei en Veluwe, BoerenNatuur en LTO Noord maatregelen beproeven om beter met neerslagextremen om te kunnen gaan én om de (grond)waterkwaliteit te verbeteren. Een breed palet aan maatregelen wordt onderzocht, zoals optimaal beheer van de bufferstrook, hoe kun je toe met minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en ingrijpen in bodem- en watersysteem zelf, onder andere door te werken aan bodemverbetering, het plaatsen van stuwtjes of aanpassing van het slootprofiel. De opgedane ervaringen en kennis vanuit deze pilots worden in het projectgebied gedeeld via themabijeenkomsten.

Vallei en Veluwe heeft in drie gebieden een project uitgerold: Vooruit Boeren rond de Voorsterbeek, Boeren Beheren Beekdalen in de Gelderse Vallei en Toekomstbestendig Boeren in het GEUS-gebied  (Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld).

Vooruit Boeren rond de Voorsterbeek

De Voorsterbeek relatief gevoelig voor droogte en piekbuien, kenmerkend voor de flanken van stuwwallen. Belangrijke opgaven voor het gebied zijn het vasthouden van water én een verdere verlaging van concentraties van voedingsstoffen in het water. In dit project werken waterschap en agrariërs samen aan het ontwikkelen en delen van kennis, gericht op het nemen van maatregelen. Met als voorbeelden het plaatsen van stuwtjes, bodemverbetering, duurzamere keuzes in gewassen, teeltplan en teeltrotaties.

Boeren Beheren Beekdalen

De Gelderse Vallei is een hellend gebied op zand met uitspoelingsgevoelige gronden. In het stroomgebied Lunterse Beek/Nederwoudse Beek en het stroomgebied Barneveldse Beek/Valkse Beken veroorzaken piekbuien wateroverlast in het voorjaar en de zomer, terwijl de diep ingesneden watergangen het gebied draineren en daardoor verdroging in de hand kunnen werken. De inrichting van het watersysteem is op dit moment niet toegerust op de toekomstige klimaatopgaven. In het project Boeren Beheren Beekdalen werken waterschap en agrariërs samen aan een robuust watersysteem. Maatregelen die genomen kunnen worden zijn gericht op het vasthouden van water en meer regenwater infiltreren daar waar het valt, met aandacht voor de afvoercapaciteit die nodig is bij extreme buien. Daarnaast gaan de deelnemers aan de slag met bodemverbeteringsmaatregelen én proberen ze slimmere keuzes in het bemestingsplan te maken om de benutting te verhogen. Dit alles wordt gevolgd met metingen. Ook het (samen) meten van de waterkwaliteit komt aan bod.

Toekomstbestendig Boeren

Het project Toekomstbestendig Boeren geeft praktische invulling aan kennisvragen vanuit de gebiedsaanpak GEUS (brongebied Hierdense Beek). Het waterschap, BoerenNatuur en een groep van circa acht agrariërs (akkerbouwers en veehouders) werken in het project samen aan het duurzaam beheren van het bodem- en watersysteem. Daarvoor voeren de agrariërs veldexperimenten uit, met onder andere grasklaver, strokenteelt, sorghumteelt en duurzamere bietenteelt, onder begeleiding van BoerenNatuur en het NMI. De toekomst van de landbouw in het brongebied van de Hierdense Beek heeft sinds 2021 volle aandacht in een Living Lab en vanaf 2024 via de gebiedsaanpak GEUS. Het DAW-project sluit hier praktisch op aan.

Gerelateerde demobedrijven

Gerelateerde regiocoördinatoren