Bodem

Bodem

Vruchtbare kringloop

Water en bodem kun je niet los van elkaar zien. Het gebruik van de bodem heeft veel invloed op waterkwaliteit en –kwantiteit. En daarom is dit een belangrijke spil in de samenwerking tussen boeren en waterschappen: voor de boer is de bodem zijn belangrijkste productiefactor en voor het waterschap zijn waterkwaliteit en -kwantiteit en de waterhuishouding bepalende onderwerpen.
 

Zo’n 250 Achterhoekse melkveehouders houden zich actief bezig met een efficiënte benutting van mineralen om de bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het stikstofbodemoverschot is hierin een belangrijk kengetal. In de periode 2013-2015 hebben de deelnemers 9% minder stikstofbodemoverschot gerealiseerd dan de maximaal toelaatbare norm.

Projectkaart bodem

Doe snel mee!

Back to top