Schoon erf, schone sloot 2016-2017 Zuid-Holland

Schoon erf, schone sloot 2016-2017 Zuid-Holland

Schoner oppervlaktewater in de bloembollensector

Al een aantal jaren achter elkaar wordt de norm voor gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater binnen de bloembollensector overschreden. Zo ook in bollenteeltgebieden in Zuid-Holland. Met dit project helpen we tien bollentelers de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen blijvend met 80% terug te dringen.

Het waterschap heeft berekend dat 2/3 van deze emissies voortkomen uit de middelen die bollentelers gebruiken. Vooral bolontsmettingsmiddelen zijn in dit geval een boosdoener. We willen bereiken dat je als deelnemende bollenteler tenminste één effectieve maatregel bedenkt, treft of uitvoert om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Resultaat

Het project geeft invulling aan het KAVB-actieplan ′Gezonde Bollen, Bloeiende Sector′. De tien bollentelers zijn samen 20% van de telers in het gebied. Als zij gezamenlijk het doel bereiken om op een blijvende manier de erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen tenminste 80% terug te dringen, zetten we in de bollenteeltsector binnen Zuid-Holland een grote stap richting schoner oppervlaktewater. Zo werken we samen toe naar een betere waterkwaliteit.

Schoon erf, schone sloot 2016-2017 Zuid-Holland
Contactpersoon:
Peter Knippels
KAVB
Thema:
Gewasbescherming
Sector:
Bloembollen
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
HHRS van Rijnland
Looptijd:
2016-2017
Provincie:
Noord-Holland, Zuid-Holland
Betrokken partijen:
CLM, bollentelers

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top