DAW Kennisprogramma

DAW Kennisprogramma: kennis beter vindbaar en toepasbaar maken

Agrarisch Nederland kent een imposant kennislandschap met vele onderzoeksprogramma’s, praktijknetwerken, projecten, goede opleidingen en adviseurs. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Met als doel boeren en tuinders te helpen aan water- en bodemkennis waarmee zij hun bedrijf verder kunnen verduurzamen en voorbereiden op de toekomst. Het DAW Kennisprogramma richt zich op de thema’s Nutriënten, Duurzaam Bodembeheer en Klimaatadaptatie en Gewasbeschermingsmiddelen.

Aanpak

Het DAW Kennisprogramma wil boeren en tuinders de voor hen relevante, praktische kennis op een voor hen bruikbare manier aanbieden. Kennisuitwisseling via de persoonlijke route is voor het Kennisprogramma een belangrijke werkwijze: denk aan gesprekken tussen boeren onderling, of tussen een boer en bijvoorbeeld gebiedsmakelaars, bodem- en voeradviseurs of loonwerkers. Deze mensen zijn bekend bij de agrarische ondernemers, kennen het bedrijf vaak al jaren en kunnen daarmee maatwerk bieden.

Aanbod DAW Kennisprogramma

Bedrijfsadviezen en kennisbijeenkomsten

Via het Kennisprogramma van het DAW kunnen boeren en tuinders (individuele) bedrijfsadviezen krijgen over bodembeheer of erfafspoeling en kunnen adviseurs uit de bodemteams kennisbijeenkomsten over bodembeheer en klimaatadaptatie houden. 
 
Voor meer informatie:
Advies over erfafspoeling vind je op de website van Schoon Boerenerf.

 

Excursies, demodagen en kenniscafés

In de categorie ‘leerzaam, zinvol en leuk’ is het bezoeken van een inspirerend agrarisch proef- of demonstratiebedrijf. Daar kunnen groepen boeren of tuinders in gesprek met elkaar en onderzoekers of adviseurs over de uitdagingen van de toekomst. Het DAW Kennisprogramma heeft de te bezoeken proef- en demobedrijven in Nederland in kaart gebracht, inclusief informatie over de teelten, grondsoort, proeven en innovaties die daar te zien zijn. Ook ondersteunt het Kennisprogramma van het DAW agrarische bedrijven om demobedrijf te worden en hun innovaties en vooruitstrevende werkwijze op gebied van water. 
 
Behalve een bezoek aan proef- of demobedrijven wil het DAW Kennisprogramma kennis verspreiden via onder andere excursies, demodagen, cursussen, webinars, kenniscafés of iets dergelijks op het gebied van nutriënten, bodembeheer, klimaatadaptatie of gewasbeschermingsmiddelen.
 
Het DAW Kennisprogramma heeft samen met de Boerderij van de Toekomst het Spel van de Toekomst ontwikkeld, als speels en handig hulpmiddel om met groepen agrariërs, maar ook beleidsmakers, onderzoekers en adviseurs te discussiëren over de landbouw van de toekomst. Dit spel kan op locatie of als onderdeel van een excursie naar de Boerderij van de Toekomst gespeeld worden.

Heb je interesse in een excursie? Meld je dan aan via deze link.

 

Bodemteams

Omdat niemand ooit uitgeleerd is en delen het nieuwe vermenigvuldigen is, kunnen bodemadviseurs deelnemen aan een regionaal bodemteam. Hier wisselen zij onderling kennis uit en krijgen zij nieuwe kennis op een presenteerblaadje aangereikt. Op uitnodiging van de adviseurs gaan bijvoorbeeld onderzoekers of experts met hen in gesprek over actuele bevindingen uit het onderzoek, krijgen zij uitleg over nieuwe (bodem)tools of informatie over relevante subsidieregelingen. De adviseurs kunnen het dan direct met hun vakgenoten over hebben en deze kennis vervolgens weer meenemen naar hun klanten, de boer en tuinder in de regio.
 
Interesse? Meer informatie over de bodemteams vind je via deze link.

 

In dialoog met experts

Het DAW Kennisprogramma biedt groepen agrariërs zoals studiegroepen of een groep buren met ideeën, vraagtekens of problemen aan om kosteloos en verzorgd in gesprek te gaan met gespecialiseerde experts over bijvoorbeeld het voorkomen of aanpakken van bodemverdichting, maatregelen tegen verzilting, koolstofopslag in de bodem, enzovoort.
 

 

Kennismatchers

De rol van de Kennismatchers is om kennis te ontsluiten en verbindingen te leggen tussen boeren en tuinders enerzijds en onder andere kennisinstituten, proefboerderijen, praktijknetwerken, branche-organisaties en kennisplaforms anderzijds. De Kennismatchers vormen de verbindende schakel.
De kennisdeling is tweerichtingsverkeer; toepasbare kennis is interessant voor de ondernemers, maar de praktische boerenkennis en -ervaringen zijn evengoed interessant voor bijvoorbeeld onderzoekers en beleidsmakers. 
 
Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
 
Back to top