Grondwaterbescherming

Grondwaterbescherming

34 kwetsbare gebieden

Nederland voldoet momenteel nog niet aan de Europese nitraatrichtlijnen. Daarom zijn er eind 2017 landelijke afspraken gemaakt over het terugdringen van de nitraatuitspoeling in de 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden.

De afspraken zijn op bestuurlijk niveau gemaakt tussen LTO Nederland, de verenigde drinkwaterbedrijven (Vewin), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de ministeries van LNV en I&W. Het doel is om de nitraatuitspoeling onder de wortelzone terug te brengen tot minder dan 50 milligram per liter.

Inmiddels lopen er in alle 34 gebieden projecten. LTO heeft agrarische ondernemers uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Projectdeelnemers krijgen individueel advies over maatregelen die zij op het eigen bedrijf kunnen treffen. Het vakmanschap van de ondernemer staat centraal, waarbij het effect op de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten worden meegenomen.
Zo werken we samen aan schoner grondwater en een toekomstbestendige, duurzame landbouw.

Het deelnemen aan projecten in grondwaterbeschermingsgebieden is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: in alle gebieden moeten de doelstellingen behaald worden. Lukt dit niet, dan kan aanscherping van de regels al gedurende het 6e Nitraat Actie Plan het gevolg zijn.

Projectkaart grondwaterbescherming

Doe snel mee!

Back to top