Wijs met Water

Dit project draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit in het Gelderse werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe.
 
Verbeteren van het watersysteem
We willen samenwerking en innovatie bevorderen tussen agrarische ondernemers uit Gelderland en het Waterschap Vallei en Veluwe. We gaan aan de slag met maatregelen die de waterkwaliteit en waterkwantiteit verbeteren. Onderaan deze pagina zie je voorbeelden opgenomen van kansrijke maatregelen die in het project kunnen worden opgepakt. Maar misschien heb je andere ideeën over mogelijke maatregelen om mee aan de slag te gaan en de samenwerking met het waterschap te organiseren.
 
Mede gefinancierd
In het project willen we voor deze aanpak en de maatregelen draagvlak creëren door middel van bijvoorbeeld themagroepbijeenkomsten en excursies. Er is budget om met relatief eenvoudige en goedkope maatregelen aan de slag te gaan en uit te testen wat het effect is op het watersysteem. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen en beheren van stuwtjes of peilgestuurde drainage.
 
Subsidieregeling Fysieke investeringen
Daarnaast kunnen boeren in het project ondersteuning krijgen bij aanvragen voor fysieke investeringen via de POP 3 regeling in Gelderland. Het gaat hierbij om grotere investeringen, waarbij een groep van boeren in een gebied belang hebben. De randvoorwaarde voor deze subsidie is dat de aanpassingen in de watergangen leiden tot:

  • het terugdringen van emissie van milieubelastende stoffen naar bodem en oppervlaktewater
  • verbeteren/stimuleren van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit
  • een bijdrage aan klimaatadaptatie

 
Als je als agrariër (in samenwerking met andere agrariërs) investeringen wilt gaan doen om de waterkwaliteit en/of waterkwantiteit te verbeteren kunnen wij helpen bij de aanvraag voor fysieke investeringen. Deze POP 3-subsidieregeling gaat in 2017 open vanaf 4 september tot 31 oktober.  Subsidiabele kosten gelden vanaf € 10.000,- per aanvraag en de subsidie bedraagt 40 % van de subsidiabele kosten. Bekijk onderaan deze pagina de  lijst met maatregelen die in aanmerking komen voor subsidie.
 
Contact
Ziet u kansen? Wilt u deelnemen? Neem contact op met projectleider Noen Lambers via email: nlambers@projectenltonoord.nl of mobiel 06-83521205
 
Kansrijke maatregelen Wijs met water

1. Plaatsen en beheren van stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen;
2. Peilgestuurde drainage;
3. Erfafspoeling;

Ziet u mogelijkheden voor andere maatregelen dan hierboven genoemd? We horen het graag en bekijken samen met u hoe we de samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe kunnen organiseren.

Subsidie regeling Fysieke Investeringen  

Agrariërs die zijn gevestigd in Gelderland en binnen het Waterschap Vallei en Veluwe gebied vallen, kunnen een voorstel bij de subsidie regeling Fysieke Investeringen indienen voor de volgende investeringen:
a. investeringen in beslissingsondersteunende systemen beregening;
b. investeringen in beslissingsondersteunende systemen gewasbeschermingsmiddelen;
c. investeringen in Gewis voor het meest optimale spuitmoment;
d. investeringen in tools gericht op het bemesten op basis van gewasonttrekking op basis van waarnemingen ;
e. gebruik van de KringloopWijzer in de melkveehouderij, indien er een extra inspanning wordt geleverd om de norm voor oppervlaktewater te halen;
f.  investeringen in spuittechnieken die drift vergaand reduceren zoals wingsprayer en luchtondersteuning;
g. investeringen in mechanische onkruidbestrijding;
h. investeringen van sensorgestuurde of andere selectieve en/of gerichte spuitapparatuur;
i. een mestopslagcapaciteit van tenminste 9 maanden;
j. investeringen in managementsysteem voor het meteo en grondwater gestuurd bemesten;
k. investeringen in het nuttig toepassen op bedrijf van sloot- en bermmaaisel;
l.  investeringen in het toepassen van stikstofarme en/of fosforarme gewasresten niet zijnde mest met als doel het verhogen van organische stofgehalte ;
m. aanleg regelbare/ peilgestuurde drainage evt. in combinatie met klimaatadaptieve regelbare drainage;
n. plaatsen en beheren van stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen;
o. investeringen in maatregelen met als doel minder waterafvoer t.b.v. erosiepreventie.
 

Back to top