Overijssel maakt werk van schone drinkwaterbronnen

Het Overijsselse drinkwater is van goede kwaliteit. Om ook in de toekomst over voldoende en schoon drinkwater te beschikken, voert de provincie Overijssel, samen met de Overijsselse gemeenten en waterschappen, waterbedrijf Vitens, LTO-Noord en Cumela verschillende maatregelen uit om de Overijsselse drinkwaterbronnen te beschermen.

Op maandag 2 juli 2018 zijn hiervoor bij de Watertoren in Deventer de overeenkomsten ‘Samen werken aan schone bronnen’ en ‘Aanpak nitraat in 6 grondwaterbeschermingsgebieden’ ondertekend. Tot en met 2022 worden 26 verschillende maatregelen uitgevoerd. Ook willen de betrokken partijen de bewustwording bij inwoners en organisaties voor schoon drinkwater vergroten. Daarom is op 2 juli door de provincie Overijssel en Vitens het startsein gegeven voor de campagne ‘Bescherm je drinkwater’. Hierin ligt de focus op het verminderen van medicijnresten in grondwater.

Betaalbaar drinkwater

Gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor water in de provincie Overijssel: 'Voldoende en schoon drinkwater is van levensbelang. Voor een duurzaam veilige drinkwatervoorziening is het belangrijk om te weten welke risico’s de bronnen van verontreinigingen vormen en met welke maatregelen we die kunnen voorkomen of beperken. Samen met partners en inwoners moeten we voorkomen dat zuivering van het grondwater steeds duurder en complexer wordt, zodat de productie van ons drinkwater betaalbaar blijft.'

Samen werken aan schone bronnen

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor voldoende en schone drinkwaterbronnen. Voor alle 23 waterwingebieden in Overijssel is daarom de kwaliteit en kwantiteit van het (grond)water, de bronnen van verontreiniging en de kwetsbaarheid van het bodem-watersysteem via gebiedsdossiers in beeld gebracht. Door de uitvoering van de maatregelen werken de betrokken partijen gericht aan het voorkomen dan wel verminderen van nieuwe verontreinigingen.

De maatregelen richten zich ondere andere op de opvang van water dat van de weg af stroomt in zeer kwetsbare gebieden, vermindering van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren, het inleveren van niet meer toegelaten middelen gemakkelijker maken, beschermingszones opnemen in bestemmingsplannen en het monitoren van grondwater op nieuwe stoffen. Daarnaast wordt met educatie en voorlichting de bewustwording vergroot. Zo worden eigenaren van woningen en panden in waterwingebieden geïnformeerd over de regels die gelden in zo’n gebied en welke mogelijkheden zij hebben om zelf bij te dragen aan een goede drinkwaterkwaliteit. 

Meer informatie over de kwaliteit van de waterwingebieden in Overijssel en de maatregelen die worden uitgevoerd is te vinden op www.overijssel.nl/gebiedsdossiers.

Aanpak nitraat

In het project Boeren voor Drinkwater (www.boerenvoordrinkwater.nl) werken boeren, loonwerkers en adviseurs samen met provincie Overijssel, Vitens en LTO Noord aan een verbeterde bedrijfsvoering om de uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in vijf Overijsselse grondwaterbeschermingsgebieden te verminderen (Archemerberg, Herikerberg, Espelose Broek, Hooge Hexel en Wierden). Inmiddels telt het project 32 deelnemers en de resultaten zijn positief. Metingen laten een neerwaartse lijn zien van de nitraatconcentratie in het grondwater en het bedrijfsresultaat van de deelnemende agrariërs is verbeterd met gemiddeld zo’n 150 euro per hectare.

Eind vorig jaar tekenden op landelijk niveau LTO Nederland, VEWIN, IPO en het Rijk samen de Bestuursovereenkomst voor de aanpak van nitraat in de grondwaterbeschermingsgebieden, als onderdeel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Als uitwerking hiervan is afgesproken dat het Overijsselse project Boeren voor Drinkwater wordt uitgebreid: meer deelnemers en meer gebieden (Holten & Manderveen). De projecten worden uitgevoerd vanuit en volgens de aanpak van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (www.agrarischwaterbeheer.nl). De agrariërs in de genoemde gebieden worden hiervoor nog benaderd. Meedoen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De aanpak moet leiden tot een betere bedrijfsvoering door minder uitspoeling en uiteindelijk daardoor tot minder regelgeving.

Campagne ‘Bescherm je drinkwater’

Uit onderzoek van drinkwaterbedrijf Vitens blijkt dat nog lang niet alle inwoners van Overijssel weten wat ze met ongebruikte medicijnen moeten doen. 41% zegt niet te weten of zij medicijnafval in kunnen leveren bij de apotheek. 7 % van hen gooit medicijnresten in de afvalbak. Op die manier komen medicijnresten uiteindelijk in het grondwater terecht. In zeven van de 23 drinkwaterwinningen in Overijssel vindt Vitens medicijnresten terug. Daarom starten Vitens, de provincie Overijssel, de waterschappen, gemeenten, Afvalverwerker ROVA en apothekersorganisatie KNMP samen met de publiekscampagne ‘Bescherm je drinkwater’ om de bewoners van Overijssel bewust te maken van hun invloed op het grond- en drinkwater.

Meer informatie over de maatregelen die inwoners kunnen nemen voor de bescherming van het grond- en drinkwater is te vinden op www.beschermjedrinkwater.nl.

Back to top