Subsidieregeling voor agrariërs in Kromme Rijngebied, Gooi en Vechtstreek

Op 3 mei heeft het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een nieuwe subsidieregeling beschikbaar gesteld voor agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen. Agrariërs kunnen bij hun subsidieaanvraag advies krijgen van een zogeheten watermakelaar. ‘Ik denk mee met de boeren bij het opstellen van een initiatief en wat er komt kijken bij de subsidieaanvraag. Waar nodig breng ik ook boeren met elkaar in contact’, zegt watermakelaar Jan Oudshoorn van het collectief Rijn, Vecht en Venen.

De subsidieaanvraag moet door twee of meerdere agrariërs gezamenlijk aangevraagd worden, met uitzondering van een aanvraag voor onderwaterdrainage. ‘Het doel is onder meer om bewustwording bij boeren te creëren om aan de slag te gaan met duurzaam agrarisch waterbeheer en breder te kijken dan alleen het eigen boerenerf’, zegt Oudshoorn. Daarom is in nauw overleg met de agrarische collectieven, LTO, NFO en waterschap Amstel Gooi en Vecht deze stimuleringsregeling opgesteld voor de periode van 2018-2021.

Waar moet een initiatief aan voldoen?
Alleen bovenwettelijke maatregelen komen in aanmerking voor de subsidie. ‘De grootste criteria is dat maatregelen uitspoeling van nutriënten als stikstof en fosfaat verminderen. Het moeten maatregelen zijn die een stapje verder gaan dan volgens de bestaande regelgeving verplicht is. Voorbeelden zijn maatregelen om erfafspoeling en bodemverdichting tegen te gaan, het toepassen van precisiebemesting en natuurvriendelijke oevers.’

‘Bodemverdichting zorgt er bijvoorbeeld voor dat water via greppels afgevoerd wordt en meer nutriënten afspoelen.  Hierdoor ontstaan er meer natte plekken op het land, waardoor de boer later het land op kan met zijn mest en dit zorgt voor een lagere opbrengst. Wanneer dan onderwaterdrainage wordt toegepast, is dit inefficiënt, omdat het systeem het water niet goed kan afvoeren. Goed landbouwbeheer is dan noodzakelijk’, vervolgt Oudshoorn. ‘Voor akkerbouwers is het goed om te weten dat voor maatregelen om bodemverdichting tegen te gaan alleen subsidie beschikbaar is voor rijpaden, niet voor kavelpaden.’
 
Duurzaam plan
Bij het opstellen van een initiatief adviseert de watermakelaar agrariërs om vooruit te kijken en zich te verdiepen in de problematiek. ‘Met een gedegen en duurzaam plan is het effect het grootst. Plannen moeten niet voor de korte termijn van een aantal jaar opgesteld worden. Verschillende opties moeten zorgvuldig worden afgewogen. Ook bestaat soms de gedachte dat een subsidieaanvraag in een dag afgerond is, maar daar gaat vaak een heel traject aan vooraf.’

Extra stimulans
Agrariërs kunnen per gebied kleinschalige investeringsmaatregelen nemen. ‘Het is een extra stimulans voor boeren om (erf)afspoeling te verminderen en bodemverdichting tegen te gaan. Hopelijk is deze subsidieregeling een opstart voor meerdere initiatieven en subsidieregelingen’, aldus Oudshoorn.

Beschikbare subsidie
De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per maatregel, met een maximum van € 10.000,- per deelnemende agrariër, bij stapeling van meerdere waterkwaliteitsmaatregelen. Voor bodemdaling remmende maatregelen in veenweidengebieden is er maximaal € 30.000 per deelnemende agrariër beschikbaar.

Een vergelijkbare  regeling voor het gebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht behandelt het algemeen bestuur van dit waterschap nog in mei 2018. Hierbij is er geen subsidie beschikbaar voor bodemdaling remmende maatregelen.

Kijk voor meer informatie op deze site.
 

Back to top