Nieuws

Carbon farming: Bodem is 'key' in klimaatverhaal

CO.-opslag in de bodem. De potentie is groot, evenals de bijdrage aan het behalen van klimaatdoelstellingen. Maar de bewustwording en de toepassing van de best beschikbare technieken kunnen nog een zet gebruiken. In het project `Carbon  Farming'  gaat ZLTO met Zeeuwse boeren en tuinders aan de slag om dit potentieel beter te benutten.

Extra aanpak nitraatuitspoeling in Drenthe

De bestuurders bij de ondertekening van de aanpak van nitraatuitspoeling

In vier Drentse grondwaterbeschermingsgebieden gaan akkerbouwers en melkveehouders samen met de drinkwaterbedrijven en provincie extra inspanning leveren om de nitraatuitspoeling te verminderen. LTO Noord, provincie Drenthe en de drinkwaterbedrijven Vitens en WMD hebben hiervoor een uitvoeringsovereenkomst getekend. De boodschap is duidelijk: meedoen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
 

CO2-uitstoot in veenweide-gebied ongrijpbaar

Friese Bodem- en Waterdag

Onderwaterdrainage draagt nog niet bij aan verlaging van de CO2-emissie in het Friese veenweidegebied. Dat stelde projectleider Niek Bosma van Wetterskip Fryslân vorige week dinsdag op de tweede Friese boerenbodem- en waterdag Veenweide.

Utrecht stelt subsidie open voor innovatie en modernisering agrarische bedrijven

Bent u landbouwer in de provincie Utrecht en bent u van plan te investeren in de verdere innovatie en modernisering van uw bedrijf? De provincie Utrecht stelt € 1.900.000 beschikbaar voor fysieke investeringen in het kader van de brede uitrol van innovatie en modernisering op landbouwbedrijven.

Nieuwsbrief DAW Krimpenerwaard: officiele opening van project

Zorgen om uitheemse kreeftjes in de Krimpenerwaard

Op 12 april was de officiële start van het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Krimpenerwaard. Ongeveer 50 aanwezigen werden welkom geheten door voorzitter Aart de Zeeuw in Cultureel Centrum De Zwaan.

Hierover leest u meer in de nieuwsbrief DAW Krimpenerwaard. daarin ook onder andere:

  • Erfafspoeling
  • Gevolgen droogte 2018
  • Zorgen over uitheemse rivierkreeftjes

Download de nieuwsbrief hieronder in PDF

Opslag zoet water in de grond biedt kansen Lauwersmeergebied

Het opslaan van zoetwater in de grond kan grote voordelen bieden voor de landbouw in het Lauwersmeergebied en het hele noordelijke kleigebied. Boeren in het gebied aan de rand van de Waddenzee worden dan minder kwetsbaar voor klimaatverandering en bodemdaling. Ze houden de regie in eigen hand. Hierdoor is de teelt van kapitaalsintensieve gewassen als pootaardappelen, groenten en uien voor de toekomst gewaarborgd.

Boeren krijgen droogtevoorschot van Vitens

Vitens geeft 1.700 boeren bij waterwinputten een voorschot op de droogteschade. Het waterwinningsbedrijf trekt hiervoor zo'n 1,275 miljoen euro uit. Hiermee stelt het boeren, die door de droogte krap bij kas zitten, in staat ruwvoer bij te kopen.

Vitens keert 75 procent van de totale vergoeding over 2017 uit. Het initiatief hiervoor komt van het waterbedrijf. 'We zien dit als mooi gebaar naar de boeren toe die last hadden van de droogte deze zomer', geeft Vitens-woordvoerder Roeland Kimman aan.

Innoveren door doen in Gouwe Wiericke

DAW Gouwe Wiericke

LTO Noord Fondsen steunt project waarin boeren maatregelen uitproberen voor betere waterkwaliteit. 25 melkveehouders in de regio Gouwe Wiericke, tussen Gouda en Woerden, werken samen aan een betere bodem- en waterkwaliteit en een effectievere bedrijfsvoering. Anton Oskam en Martin van den Hoeven, melkveehouders in Driebruggen, vertellen over hun ervaringen.

Bufferstrook met notenbomen zorgt voor dubbel winst

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) wil de aanleg van bufferstroken door agrarische ondernemers stimuleren en komt daarom met de bufferstrook 2.0: een strook grond langs de waterkant die wordt ingericht met notenbomen- of struiken.

Een bufferstrook is een stuk grond tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater. De strook moet het water beschermen tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Zeker droge bufferstroken (op gelijke hoogte van het maaiveld met het perceel) zijn gemakkelijk inpasbaar in de praktijk. 

Minister Schouten heeft juiste toon en koers te pakken

Marc Calon, voorzitter LTO

“De landbouw heeft een belangrijke sleutel in handen voor verdere verbetering van natuurwaarden in Nederland. Want herstel en verbetering van de biodiversiteit is in het belang van de boer, de tuinder. Binnen bijvoorbeeld DAW kunnen als boeren en tuinders een serieuze bijdrage leveren om de ambities van de landbouwvisie van minister Schouten te realiseren.'LTO-voorzitter Marc Calon is te spreken over de plannen van de minister.
 

Back to top