‘Van een papieren opgave voor DAW naar een praktische aanpak door boeren’

Samenwerking in DAW wordt met 7 jaar verlengd

 

Kadaster en LTO Nederland: twee heel verschillende partijen die elkaar vinden in de praktijkgerichte aanpak van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Met ingang van 2021 wordt de samenwerking met nog eens 7 jaar verlengd. Marjolein Jansen, lid Raad van Bestuur bij het Kadaster en Trienke Elshof, portefeuillehouder Gezonde omgeving LTO Nederland blikken terug en kijken vooruit. “Er is één gezamenlijke boodschap, dat is belangrijk.”

 

Trienke Elshof komt net uit een vergadering met waterschapbestuurders binnen LTO Nederland. Toevallig dat ze daar ook de balans opmaakten over 7 jaar Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. “In gesprek met die bestuurders merkte ik hoeveel de afgelopen jaren is bereikt doordat partijen als LTO, Kadaster en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer samenwerken”, zegt Elshof. “Er is één gezamenlijke boodschap: DAW ondersteunt boeren en tuinders die willen werken aan voldoende en schoon water en een betere bodem en die dragen we gezamenlijk uit. Dat is belangrijk.” En iedere partij neemt zijn eigen kennis en ervaring mee, vult Jansen als bestuurslid binnen het Kadaster aan. “Het Kadaster heeft op water- en bodemgebied geen eigen belang en die neutrale opstelling helpt in gesprekken met partijen. Tussen het LTO en waterschap in, biedt het Kadaster procesbegeleiding en feitelijke informatie over grond- en eigendomsgebruik. Terwijl LTO en waterschappen kennis en kunde hebben over de juiste maatregelen passend bij het boerenbedrijf.”

Van papier naar praktijk

Als Marjolein Jansen terugblikt op de afgelopen jaren, stelt ze: “Met het DAW zijn we van een papieren opgave naar een praktische aanpak op het boerenerf gegaan. Alle relevante partijen zijn betrokken en hebben gezegd ‘hier staan we achter’. Op basis daarvan bieden we de agrarisch ondernemer mooie projecten – denk aan het succesvolle Schoon Erf Schoon Water - en handvatten zodat hij op een duurzame én goed economische manier zijn boterham kan verdienen.” Die win-win-situatie is een terugkerend mantra binnen het DAW: Daarmee wordt bedoeld dat de maatregelen die agrariërs nemen niet alleen goed zijn voor bodem- en waterkwaliteit, maar ook voor het bedrijfsrendement door bijvoorbeeld een hogere gewasopbrengst of ruwvoerproductie of kostenverlaging door een verbeterde mineralenefficiëntie
of minder behoefte aan beregening.
 

Gezamenlijk werken aan gebiedsopgave

Die ‘win-win’ blijft de boodschap, maar volgens Elshof en Jansen zet het DAW de komende jaren meer in op een gebiedsgerichte aanpak. Goed voorbeeld daarvan ziet Trienke Elshof in Brabant waar met BodemUp bijna alle agrariërs binnen 8 grondwaterbeschermingsgebieden gemotiveerd werken aan bodem- en watermaatregelen. Elshof: “Het DAW is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Voor sommige agrariërs voelt dat misschien zo, terwijl wij nu echt aan de slag moeten willen we strengere regelgeving vanuit de overheid voorkomen.” Met een gebiedsgerichte aanpak werken boeren gezamenlijk met andere agrarische ondernemers aan de wateropgaven in het werkgebied. “Als je ziet dat de buurman meedoet, dan wil jij natuurlijk ook. Zo ontstaat een olievlek van enthousiaste deelnemers die van elkaar leren”, legt Elshof uit.”
 
De samenwerkingsafspraken binnen het DAW worden vanwege het succes met 7 jaar verlengd. Jansen: “Dat lijkt lang, maar we weten nu dat de tijd voorbijvliegt. Ik hoop vooral dat we opgedane kennis en ervaring breder en op de juiste manier gaan delen. Bijvoorbeeld via de Kennismatchers die verbindingen tussen boeren en agrarische partners leggen om de omvangrijke beschikbare kennis beter te ontsluiten en verder te brengen. Zij starten in 2021.” Wat er reeds is bereikt beter voor het voetlicht brengen, vindt ook Elshof een speerpunt. “Dat trekt boeren en partijen die nog niet meedoen ook over de streep.” 
 

 

Back to top