Brabant BEWUST

Brabant BEWUST richt zich op de vergroting van de kennis en een verandering in houding en gedrag van boeren, tuinders en loonwerkers binnen de provincie Noord-Brabant ten aanzien van emissie van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. Onderdeel van deze programmatische benadering is dat deze hoofddoelstelling van te voren vaststaat, maar dat de invulling daarvoor gedurende de looptijd van het programma pas vorm krijgt. Hiervoor zitten provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland, ZLTO en CUMELA van begin af aan met elkaar om tafel.

De fundering voor het besluit van een individuele agrarisch ondernemer om zijn gedrag te veranderen kan versterkt worden door zich bewust te worden van zijn/haar positie in het watersysteem en van de effecten van zijn handelen op het watersysteem en vice versa. Om dit te bewerkstelligen wil Brabant BEWUST werken aan uitwisseling van kennis, maar ook stimuleren en faciliteren bij de onderlinge uitwisseling van ervaringen. Dit biedt een basis voor een andere houding van de agrarisch ondernemer, wat over enige tijd kan leiden tot gedragsveranderingen. Zo creëert het programma persoonlijk/collectief draagvlak bij agrarisch ondernemers voor een mogelijke individuele/collectieve investering.
Brabant Bewust start met een dertigtal Demobijeenkomsten, gericht op groepen van ca 125 ondernemers. Deze demobijeenkomsten richten zich op een efficiëntere bemestingspraktijk met minder ammoniakuitstoot naar de lucht en minder afspoeling naar oppervlaktewater van erf en percelen. De demobijeenkomsten hebben tevens als doel het vormen van ondernemersgroepen rond dit thema. Deelnemers met eenzelfde soort problematiek/uitdaging die geografisch bijeen liggen, kunnen in een ondernemersgroep worden samengebracht, dit kunnen dus akkerbouwers, vollegronds groentetelers, melkveehouders en loonwerkers zijn. Een ondernemersgroep bestaat uit een groep van 6 tot 12 personen. In totaal mikt Brabant BEWUST op 70 ondernemersgroepen.

Initiatiefnemers: ZLTO, Waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Rivierenland, Aa en Maas, Provincie Noord Brabant, Cumela

Back to top