Grondig boeren met mais

Grondig boeren met mais

Verduurzamen van de maïsteelt in Noord-Brabant

Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er meer aandacht zijn voor goed bodembeheer. Zo worden in Noord-Brabant verschillende teeltmaatregelen geïntroduceerd. Deze moeten leiden tot een nieuwe teeltaanpak.

Circa 27% van het Nederlandse maisareaal wordt geteeld in Noord-Brabant. Dit is een substantieel bijdrage aan de landbouwsector. Via aanleg van demovelden, olievlekwerking van satellietbedrijven en kennisoverdracht worden maïstelers en loonwerkers meegenomen in de verduurzaming van de teelt en daarmee van de landbouwsector.

Door de teeltmaatregelen verbetert de bodemstructuur. Zo wordt de druk van ziekten en plagen minder. Bovendien wordt door een betere bodemstructuur de kans op uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen minder. De bodembiodiversiteit wordt groter en verdroging wordt tegen gegaan. Het uiteindelijke doel is verduurzaming van de maisteeltsector zonder opbrengstverlies.

Grondig boeren met mais
Contactpersoon:
John Verhoeven
WUR/PPO
Adrie Geerts
Provincie Noord-Brabant
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
medio 2017 t/m medio 2019
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
PPO
Betrokken partijen:
Provincie, waterschappen, maisveredelaars, ZLTO, Cumela
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top