Investeringen Bewust Boeren Rijnland

Investeringen Bewust Boeren Rijnland

Verbeteren erfafspoeling én waterkwaliteit

De waterkwaliteit in het werkgebied van Hoogheemraadschap van Rijnland behoeft nog verbetering om te kunnen voldoen aan de Kader Richtlijn Water. Daarin zijn de belangrijkste verbeterpunten de te hoge voedselrijkdom en het ecologisch functioneren van sloten.

Om dit voor elkaar te krijgen, willen we emissies verminderen bij melkveehouderijen en op akkerbouwbedrijven. Bij melkveebedrijven gaat het om het verminderen van emissie van de nutriënten stikstof en fosfaat en bij akkerbouwbedrijven van gewasbeschermingsmiddelen.
Dit project biedt ruimte om enkele effectieve watermaatregelen op boerenbedrijven te subsidieren en zo de waterkwaliteit te verbeteren.De maatregelen dragen bij aan zowel de chemische waterkwaliteit als de ecologie in de sloten. Eveneens heeft dit een positief effect op de vermindering van puntbelastingen.

Maatregelen

Concreet gaan we samen met de boeren aan de slag met de volgende maatregelen:
Erfafspoelingsmaatregelen voor melkveehouders ter voorkoming van afspoeling van voer- en mestresten op het verharde erf richting het oppervlaktewater, zoals opvangputten voor de mest- of voerplaats, overkappingen van vaste mestopslag en veegmachines.
Erfafspoelingsmaatregelen voor akkerbouwbedrijven ter voorkoming van afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen richting het oppervlaktewater, zoals wasplaatsen en zuiveringssystemen.
Mobiele solar-drinkbakken ter voorkoming van vertrapping van slootkanten en dientengevolge de nutriëntenvracht in de sloot te verminderen.

Zo zetten we gezamenlijk stappen in de goede richting om erfafspoeling tegen te gaan de waterkwaliteit en ecologie van de sloten te verbeteren!

Investeringen Bewust Boeren Rijnland
Contactpersoon:
Mieke Vergeer
Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke
Marieke van Leeuwen
LTO Noord
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Gewasbescherming
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
HHRS van Rijnland
Looptijd:
begin 2017 - 31 december 2019
Provincie:
Zuid-Holland
Initiatief van:
Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke
Betrokken partijen:
De Groene Klaver, Projecten LTO Noord
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top