Landbouwportaal Noord-Holland succesvolle tool voor maatregelen water en bodem

Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en aan goed bodembeheer. Agrariërs ontdekken dat ze invloed hebben en willen meer kennis over welke maatregelen effectief zijn voor hun bedrijf. In onze projecten puzzelen we samen met de boer en adviseurs naar wat zowel voor de waterkwaliteit als voor hem goed is.

Dit is een verhaal uit het jaarverslag van 2018, lees daarin meer over de gezette stappen. 

Landbouwportaal Noord-Holland succesvolle tool voor maatregelen water en bodem.

Het Landbouwportaal Noord-Holland dat in mei 2018 startte, is nu al een succes te noemen. Via www.landbouwportaalnoordholland.nl krijgen boeren en tuinders uit Noord-Holland op een laagdrempelige manier informatie over maatregelen en subsidieregelingen op het gebied van bodem en water. Acht maanden na de lancering dienden al meer dan zeshonderd agrariërs een aanvraag in voor coaching op het eigen bedrijf. Ook subsidies werden aangevraagd. Rond de 700 bedrijven registreerden zich al voor een regeling. Siem Jan Schenk, bestuurder bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, vertelt over het ontstaan van het portaal en waarom het zo’n succes is.

Samen werken aan water en bodem

Siem Jan Schenk vindt dat boeren en waterschappers via het Landbouwportaal Noord-Holland samen werken aan waterbewust ondernemen. Dit portaal is tot stand gekomen vanuit de samenwerking Bodem & Water. Hierin bundelen LTO Noord, de KAVB, de agrarische collectieven, de provincie en de waterschappen in Noord-Holland de krachten. “Belangrijk dat partijen op dit thema samenwerken”, zegt Schenk. “We vinden het als waterschap van belang dat vanuit het bedrijfsleven zelf wordt gewerkt aan verbetering van de waterkwaliteit en zoetwatervoorziening. Wij hebben in dit project vooral gefaciliteerd.”

Geld en capaciteit voor het DAW

Bij zijn aantreden tot het Dagelijks Bestuur heeft Schenk in de coalitieonderhandeling direct aangegeven dat hij geld en capaciteit wilde hebben om samen met het bedrijfsleven de DAW-problematieken aan te pakken. “Dat is ook in het akkoord gekomen. Meteen hebben we bijeenkomsten met sectorpartijen georganiseerd waar het idee ontstond voor het Landbouwportaal.”

Alles op een plek

Op het portaal vinden agrarisch ondernemers kennis, informatie en een overzicht van maatregelen en subsidieregelingen die bijdragen aan een duurzame bedrijfsvoering en een klimaatbestendig watersysteem. Boeren kunnen via de website een subsidieaanvraag doen. Schenk: “De kracht van het portaal is dat alles op één plek te vinden is en alles direct in gang gezet wordt. Dat maakt het handig en overzichtelijk en brengt beweging op gang. Ondernemers worden zich bewust van de mogelijkheden en kunnen maatregelen in gang zetten.

Een alternatief voor POP3

Het landbouwportaal en de andere activiteiten in het programma Bodem & Water worden gefinancierd met een regionale subsidieverordening en niet via POP3. “Dat is bewust”, licht Schenk toe. “Dat maakt de regeling laagdrempelig en beter toegankelijk voor individuele boeren en tuinders. Toch voldoen we ook aan de ‘Bestuursovereenkomst POP3 niet grondgebonden regelingen voor waterdoelen’, dat is het mooie aan dit alternatief. De POP3-gelden zetten we nu in voor grote projecten.”

Interesse van andere gebieden

Het succes van het Landbouwportaal blijft niet onopgemerkt. Andere waterschappen hebben interesse en ook het Ministerie van LNV wil meer weten over de aanpak. “De manier waarop we het georganiseerd hebben, zorgt voor draagvlak. De gelden benutten we daadwerkelijk voor verbetering van waterkwaliteit op de bedrijven zelf. Ondernemers ontdekken de mogelijkheden om hieraan bij te dragen en het waterschap treedt vooral op als adviseur of partner van de ondernemer. Een goede ontwikkeling die we in de toekomst willen uitbouwen en voortzetten.
 

Door POP3 20 miljoen extra voor verbetering waterkwaliteit

Binnen het huidige POP3 is het mogelijk om budget over te hevelen van inkomenssteun agrariërs (Pijler 1) naar POP3 (Pijler 2), zodat ook andere doelen gerealiseerd kunnen worden. Met instemming van LTO heeft Nederland 20 miljoen euro overgeheveld van Pijler 1 naar Pijler 2. Met dit doel ‘extra middelen voor internationale doelen water’ kon gewerkt worden aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

In diverse regio’s zijn sindsdien door samenwerking tussen provincie, waterschappen, LTO en andere collectieven regionale regelingen ten behoeve van de waterkwaliteit tot stand gekomen. Een daarvan is bijvoorbeeld het ‘Landbouwportaal Noord-Holland’, waarover u hiernaast meer leest. Andere voorbeelden zijn openstellingen voor fysieke investeringen in Brabant en in Gelderland en de regionale regeling voor fysieke investeringen in Drenthe.

Herziening gemeenschappelijk landbouwbeleid 
Na 2020 staat de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op de agenda van de Europese Commissie. Er is nog geen definitieve klap opgegeven, maar in het vernieuwde GLB zal waarschijnlijk weer gewerkt worden met twee Pijlers. Pijler 1 zal weer inkomensondersteuning zijn, in Pijler 2 is budget voor agrarische natuur, leefbaarheid op het platteland en ondersteuning van jonge landbouwers. Belangrijk verschil met het huidige GLB is dat minimaal 30% van het totale beschikbare budget ingezet moet worden om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs 2015 te halen."
 
 

Back to top