Met de DAW-impuls mooie stappen gezet in 2019

Wateropgaven per waterschapgebied in kaart gebracht

 

Het team dat werkt aan de DAW Impuls heeft in 2019 mooie meters gemaakt. Onder leiding van projectleider Gisèlle Snels zijn voor alle waterschapgebieden in Nederland de water- en bodemopgaven in kaart gebracht. Komend jaar staat in het teken van het delen van de uitkomsten met de boeren. Herkennen zij de uitkomsten en wat zien zij als belangrijke water- en bodemopgaven in hun eigen gebied? En, welke maatregelen zien zij als succesvol?
 
“We zijn nu twee jaar bezig met de DAW Impuls”, vertelt Snels. “In deze periode hebben we samen met de waterschappen in beeld gebracht aan welke water- en bodemopgaven er in de verschillende waterschapgebieden nog gewerkt moet worden om de KRW-doelen te halen. We hebben daarbij vooral gekeken naar wat boeren en tuinders zelf kunnen doen voor een betere benutting van nutriënten of het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. Als boeren en tuinders effectieve maatregelen kunnen nemen die hieraan bijdragen, dan hebben zij een hogere opbrengst van hun grond, kunnen ze in sommige gevallen water beter vasthouden en vindt er minder uitspoeling van nutriënten op het oppervlaktewater plaats. Een win-win situatie.”
 

Gebiedsdocumenten

Nu de opgaven in de gebieden helder in kaart gebracht zijn, is het team druk bezig met het verwerken van alle gegevens in gebiedsdocumenten. “We nemen hier in op welke opgaven we zien en welke  mogelijke maatregelen de agrarisch ondernemers in dat gebied kunnen nemen”, licht Snels toe. “We maken daarbij gebruik van gegevens van STOWA en Wageningen University & Research Environmental sciences, maar natuurlijk ook van gegevens van de waterschappen. Zij hebben in beeld wat de bronnen van herkomst van bepaalde nutriënten zijn. Dit alles voegen we samen in een zo compleet mogelijk document waar de Regiocoördinatoren mee naar de boeren en tuinders in de verschillende gebieden kunnen.”
 

In gesprek met boeren en tuinders

“De komende maanden, voorjaar 2020, gaan we aan de slag met het bespreken van de uitkomsten met de portefeuillehouders water van de LTO-afdelingen”, zegt Snels. “Met hen bespreken we niet alleen de uitkomsten, maar staan we vooral stil bij het handelingsperspectief van de boeren. Waar hebben zij invloed op en wat voor maatregelen zijn het meest effectief? We overleggen met de portefeuillehouders op welke wijze zij dit met hun eigen achterban bespreken. De uitkomsten van deze gesprekken verwachten we in het najaar van 2020. Uiteindelijk werken we ernaar toe dat er uitvoeringsovereenkomsten tussen de agrarisch ondernemers en de waterschappen worden gesloten. Vanaf 2022 kunnen we dan gericht aan de slag met de restopgaven die er nog liggen om de KRW-doelen
in 2027 te halen.”

 

Alles komt bij elkaar in de Impuls

Naast de DAW Impuls zijn er nog veel andere onderzoeken, zoals de Nationale Analyse van PBL, het Deltaplan Zoetwater en er komt een nieuw GLB. Hoe verhouden deze onderzoeken en ontwikkelingen zich tot de DAW Impuls? “We proberen in het eindrapport alles bij elkaar te brengen”, laat Snels weten. “We nemen de uitkomsten van het Deltaplan Zoetwater mee in de gebiedsdocumenten, vooral op het gebied van beschikbaarheid van water en verzilting. Ook de resultaten van het onderzoek dat PBL naar de waterkwaliteit heeft uitgevoerd nemen we mee. Uiteindelijk moet dit alles resulteren in DAW- aatregelenpakketten die in het nieuwe GLB meegenomen kunnen worden, zodat er ook financiële middelen zijn om aan de restopgaven voor de KRW-doelen te werken. Een mooie uitdaging waar we met elkaar voor staan, maar ik ben ervan overtuigd dat we dit tot een succes kunnen maken.”
 
Back to top