Pilot Grondwaterbeschermingsgebied Heer-Vroendaal

Pilot Grondwaterbeschermingsgebied Heer-Vroendaal

Verkenning aanpak van nutriënten problematiek

We gaan een verkenning uitvoeren naar de aanpak van de nutriëntenproblematiek met als doel om de nodige inzichten te verkrijgen.

We gaan een aantal varianten doorrekenen. Variant I gaat uit van huidig Beleid 2015. Variant II is een midden variant, regionaal in te vullen: wat is er mogelijk met gebiedsgericht maatwerk door Rijk en regio, aansluitend op de DAW aanpak. Bij variant III wordt alles op alles gezet om de doelen te halen in 2017. Variant III kent 2 sporen: a. miliieu centraal gericht op het halen van de doelen Nitraatrichtlijn en KRW en b. synergie met landbouw, natuur en milieu.

Inzicht verkrijgen

We verwachten als resultaat van dit project inzicht te verkrijgn in:
a. Wat zijn de kansrijke maatregelen die de agrarishe sector kunnen nemen?
b. Op welk wijze kunnen deze maatregelen dan het beste uitgevoerd worden?
c. Welke synergie is er met andere maatscappelijke opgave?
d. Op welke manier kunnen de patijen in het gebied het beste samenwerken?

Pilot Grondwaterbeschermingsgebied Heer-Vroendaal
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering
Sector:
Overig
Bodemsoort:
Löss
Waterschapsgebied:
Waterschap Limburg
Provincie:
Limburg
Initiatief van:
Stuurgroep RBOM - Provincie Limburg

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top