75 procentversies Gebiedsdocumenten DAW Impuls in juni gereed

Coronatijd of niet, Gisèlle Snels werkt met haar team hard door aan de Gebiedsdocumenten Agrarisch Waterbeheer waarin per waterschapgebied de wateropgaven in kaart worden gebracht. Dit betreft de gebieden waar met het oog op de waterkwaliteit  nog werk te doen valt om de  KRW doelen te halen.  Maar ook de gebieden waar vanuit de waterkwantiteit nog knelpunten liggen. Voor boeren zijn deze gebieden in relatie tot de recente droogtes eveneens van groot belang. De meeste gebieden zijn nu in kaart gebracht. Als alles goed gaat, zijn in juni alle gebiedsdocumenten gereed. Deze 75%-versies willen we eerst voorleggen aan de waterschappen en aan de waterportefeuillehouders van LTO.

 

In West Brabant en in enkele oostelijke provincies zijn de gebiedsdocumenten al met de waterportefeuillehouders van LTO besproken. In de overige gebieden stonden bijeenkomsten gepland, maar die zijn in verband met de Coronamaatregelen niet doorgegaan. Die worden verplaatst naar een later tijdstip wanneer we weer met elkaar aan tafel kunnen. .”Van de waterschappen krijgen we nu de eerste opmerkingen terug”, laat Gisèlle weten. ,,Daar kunnen we nu meteen weer mee aan de slag. Het is goed om te zien dat de Regiocoördinatoren ook hun rol in dit proces oppakken en dat we nuttige feedback uit de regio’s krijgen. De reacties van de portefeuillehouders en de waterschappen verwerken we tot eindversies van de documenten.”

Provincies betrekken

”Waar we ook mee bezig zijn, is met het leggen van contacten met de provincies”, zegt Gisèlle. ,,Het is belangrijk om hen ook nauw te betrekken bij dit proces. Het is namelijk de bedoeling dat de maatregelen die de boeren in de gebieden willen gaan nemen, opgenomen worden in de stroomgebiedsbeheerplannen die provincies met waterschappen aan het maken zijn. We overwegen om binnenkort een online meeting voor contactpersonen van de provincies te organiseren. Zo maken we ook in deze tijd nog mooie stappen.”

 

 

Back to top