Minister Schouten: DAW is voorloper in kringlooplandbouw

In het medio juni gepresenteerde realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuw perspectief’ focust landbouwminister Carola Schouten op kringlooplandbouw. Erg blij zijn we dat minister Schouten meerdere keren het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer als voorbeeld en voorloper noemt. 
Minister Schouten meldt in haar realisatieplan meerde malen de inzet en effectiviteit van DAW als een manier om kringlooplandbouw te bereiken. Om de toekomstbestendige kringlooplandbouw te realiseren moet, volgens Schouten, niet de kostprijs van producten leidend zijn. De landbouwsector moet het verbruik van grondstoffen verlagen en de druk op de leefomgeving verminderen. “De resultaten zijn een beter verdienvermogen voor boeren, tuinders en vissers en minder schadelijke emissies naar bodem, lucht en water en vergroting van de biodiversiteit”, aldus minister Schouten in haar plan. 

Waterwijs Boeren

Om dat te bereiken wil minister Schouten meerdere projecten van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer opschalen en/of stimuleren. Zo wil ze de gebiedsgerichte aanpak van DAW met geaccrediteerde bodem- en wateradviseurs bevorderen. Denk aan onze samenwerking met de Veldleeuwerik waardoor we mensen verder opleiden tot bodemexperts om zo boeren meer kennis bij te brengen over hun land. “Er zijn inmiddels diverse succesvolle praktijkprojecten die via kringlooplandbouw bijdragen aan schoner water in beschermde waterwinningsgebieden”, aldus Schouten. Een project als Waterwijs Boeren is hiervan een goed voorbeeld. 
 

Vruchtbare Kringloop

Minister Schouten is ook tevreden over de projecten die DAW in gang heeft gezet in de Achterhoek. Zowel Vruchtbare Kringloop Achterhoek als het derogatieproject Kunstmestvrije Achterhoek noemt ze in het realisatieplan vanwege onze ‘nadruk op het sluiten van de kringloop en het verbeteren van de bodemkwaliteit’. De experimenteerruimte vanuit het 6e NitraatActieProgramma in de pilot Kunstmestvrije Achterhoek wil Schouten graag opschalen. 
Dat we in onze projecten focussen op bewustwording over verontreinigingen op het erf spreekt de landbouwminister aan vanwege de ambitie om in 2030 zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken in de landbouwsector.
Wij delen de ideeën die minister Schouten heeft voor een toekomstbestendige agrarische sector en willen deze graag middels het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer mede helpen realiseren. 
 
Back to top