Praktische tips voor het voorkomen van erfafspoeling

Samen met melkveehouders wordt binnen het project DAW Krimpenerwaard hard gewerkt om concrete maatregelen in te passen in bestaande bedrijfsvoering om de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Het gaat hierbij om praktische maatregelen zoals onder andere kringlopen optimaliseren, verminderen erfemissie en natuurvriendelijk baggeren. Delian Kool van PPP-Agro Advies geeft tips voor het voorkomen van erfafspoeling.

Uit gesprekken blijkt dat melkveehouders geen vervuiling van het slootwater willen, omdat schoon drinkwater voor het vee van groot belang is. Daarom willen melkveehouders graag van elkaar leren om erfafspoeling te voorkomen. Het is namelijk best een kunst om een schoon erf én een schone sloot te hebben. Vanuit het project wordt gezocht naar oplossingen waarbij geen dure investeringen komen kijken en aan de wetgeving wordt voldaan. Al pratend zijn we op de volgende spelregels gekomen:

  1. Perssappen en mestvocht wordt opgevangen. Voor natte bijproducten en de opslag voor vaste mest betekent dat opvang regelen in een tussenopslag of mestput.
  2. Percolaat, dat ontstaat als hemelwater zich vermengt met perssappen, voer of mest, mag niet in de sloot stromen.

Maar hoe doen we dat? Vooral het percolaat geeft de nodige hoofdbrekers, omdat er best grote hoeveelheden van ontstaan. Om te beginnen moet zoveel mogelijk neerslag schoon blijven:

  • Verdelen van schoon en vuil erf, waarbij het schone erf zo groot mogelijk is.
  • Dakgoten op alle gebouwen met directe afvoer naar de sloot.

Daarna is het van belang om zo min mogelijk voer- en mest (resten) op het erf achter te laten, waardoor percolaat kan ontstaan. Dit bereiken we door:

  • Looplijnen van de melkkoeien en rijlijnen van de trekker (tijdens het voeren) zo kort mogelijk te houden en ze zo min mogelijk te laten kruisen.
  • Regelmatig schoonvegen van het erf, het koepad en de voeropslagen.

Als er toch percolaat ontstaat, willen we voorkomen dat het via een straatkolk in de sloot terecht komt. In het zoeken naar een pragmatische oplossing zien we twee richtingen:

  • Opvangen in een tussenopslag om het daarna over het land te verspreiden (bijvoorbeeld met een dompelpomp).
  • Laten afvloeien over een (gras)veld, zodat het niet in de sloot terecht komt.

In een enquête heeft Aart de Zeeuw alle deelnemers van het project DAW Krimpenerwaard gevraagd hoe het met de erfafspoeling op hun bedrijf gesteld is en hoe ze het verder willen verbeteren. Dit voorjaar worden de resultaten in studiegroepen besproken en wordt met elkaar gezocht naar een verbetering. Daarnaast geeft LTO de mogelijkheid om per bedrijf een erfscan te maken, waarin elk facet onder de loep wordt genomen.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het project DAW Krimpenerwaard.

Back to top