Regionaal bestuur LTO Noord Oost ziet veel kansen en mogelijkheden voor DAW-projecten

Woensdag 12 december jongstleden had het Regionaal Bestuur van LTO Noord regio Oost ruim tijd ingeruimd in hun agenda om zich te laten bijpraten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het bestuur kwam samen in de vergaderruimte in de stal van het bedrijf van Wouter van Dalfsen en zijn vrouw in Staphorst. Portefeuillehouder Henk Jolink, DAW-coördinatoren Gelderland Marc Balemans, DAW-coördinator Overijssel Jurgen Neimeijer en de DAW-Programmamanager (Geert de Groot) benadrukten het belang voor de boeren van goed bodem- en watermanagement en het positieve effect hiervan op hun bedrijfsresultaten. In vogelvluchten passeerden mogelijke maatregelen de revue. Het bestuur pleitte voor goede advisering op bedrijfsniveau en het zichtbaar maken van de effecten van het handelen door zelf te meten op het bedrijf. Ook pleitten ze voor het laagdrempeliger maken van subsidies voor boeren door inrichten van een landbouw-subsidieloket.

De conclusie werd gedeeld dat de deelname aan DAW weliswaar vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Bij te weinig deelname bestaat het risico dat de waterkwaliteitsdoelen in Nederland niet op tijd worden gehaald. Dit betekent dat de regelgeving met betrekking tot mest (bv mbt derogatie) en gewasbeschermingsmiddelen zal worden aangescherpt. Iets wat we met zijn allen niet willen. Voorzitter Ben Haarman concludeerde dat veel zaken zoals bodem- en waterkwaliteit, droogte en natschade, klimaatopgave en CO2 vastlegging met elkaar samenhangen. Aangegeven is om dit aspect van het belang van DAW meer onder de aandacht te brengen. Hierin ziet het bestuur ook een rol voor zich zelf.

Na de lunch nam Wouter van Dalfsen de bestuurders mee naar een perceel waar hij in het voorjaar onderwaterdrainage heeft aangelegd, net als 12 collega's in de omgeving. In het veenweidegebied rond Staphorst zijn boeren in staat om hun percelen met onderwaterdrainage in droge tijden vochtiger te houden waardoor er meer grasgroei optreedt en wordt ook de inklinking van het veenpakket afgeremd.

Back to top