Subsidieregeling erfafspoeling provincie Fryslân

Melkveehouderijen in het beheersgebied van het Wetterskip Fryslân, binnen de grenzen van de provincie Fryslân, kunnen een subsidieaanvraag indienen op grond van deze subsidieregeling. Voorwaarde is dat zij beschikken over een bedrijfsadvies dat in het kader van het project `Schoon erf, Schoon water Fryslân is uitgebracht. Zie voor aanmelding voor een bedrijfsadvies de website www.Schoonerfschoonwater.frl.

De regeling heeft als doel het stimuleren van bovenwettelijke maatregelen ter beperking van erfafspoeling bij melkveehouderijbedrijven waardoor bijgedragen wordt aan de realisatie van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water voor de Provincie Fryslân.
 
LTO Noord, NMV, AJF en Wetterskip Fryslân hebben een convenant Erfafspoeling afgesloten. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd om de verontreiniging van het oppervlakte water door erfafspoeling via een projectmatige aanpak terug te dringen. Ambitie van deze gezamenlijke aanpak is dat gedurende de looptijd van het convenant (2015- 2021) de nutriëntenemissie vanaf het erf van melkveebedrijven met minimaal 80% vermindert. Het project “Schoon Erf, Schoon Water Fryslân” geeft uitvoering aan dit convenant. Melkveehouders die deelnemen krijgen een maatwerkadvies voor de inrichting van hun erf en voldoen na deelname aan het project aan de meest recente wet- en regelgeving ten aanzien van erfafspoeling.
 
De subsidie bedraagt € 1.000 per erf waarvoor een bedrijfsadvies is uitgebracht. Voorwaarde is dat zij beschikken over een bedrijfsadvies dat in het kader van het project `Schoon erf, Schoon water Fryslân is uitgebracht. Zie voor aanmelding voor een bedrijfsadvies de website www.Schoonerfschoonwater.frl.

Bron

BijlageGrootte
prb-2017-430.pdf1.04 MB
Back to top