Bodem APK VeenweideFase 2

Bodem APK Veenweide - Fase 2

Bodemdaling tegengaan

De Provincie Fryslân wil de bodemdaling het Friese veenweidegebied vertragen. Hiervoor wil zij de drooglegging beperken. Zowel boeren als provincie willen op zoek naar bodemmaatregelen, nieuwe technieken en verdienmodellen die bijdragen aan het verhogen van het vochtvasthoudend vermogen en de draagkracht van de bodem zodat natter veen rendabel te exploiteren is.

In dit project gaan de boeren aan de slag met bodem, water en landbouw in het Friese veen. Er worden drie studiegroepen samengesteld die activiteiten ontplooien waarbij buurboeren en erfbetreders worden betrokken:
• Opstellen bodem- en bedrijfswaterplannen
• Intensieve begeleiding deelnemers door een bodemexpert
• Opstellen maatregelenkaarten
• Boerenexperimenten
• ′Kijken bij de buren′-dagen

Resultaten

Deelnemers gaan praktische bodem- en watermaatregelen en –technieken uitproberen en de resultaten onderling vergelijken. Agrariërs worden hierdoor geinformeerd en geënthousiasmeerd voor een andere (nieuwe) manier van bodembeheer en bodembewerking.

Bodem APK Veenweide - Fase 2
Contactpersoon:
Dirk Johan Feenstra
Projecten LTO Noord
Nicolette Hartong
Provincie Fryslân
Thema:
Mineralenbenutting, Bemesting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Veen
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Looptijd:
april 2018 tot 31 december 2019
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Aequator groene ruimte, Projecten LTO Noord

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top