Bodemmaatregelen in attentiezones natte natuurparels

Bodemmaatregelen in attentiezones natte natuurparels

Verminderen beregeningsbehoefte vanuit grondwater

Rondom natte natuurgebieden in Noord-Brabant wordt vaak gras en maïs geteeld. Als gevolg van verdroging wordt hier regelmatig beregend met grondwater. Het doel van dit project is om de behoefte aan grondwaterberegening te beperken, of daar waar mogelijk flexibeler te maken.

Naar aanleiding van de intentieovereenkomst ′beregenen uit grondwater′ willen we grondwaterberegening zoveel mogelijk beperken. Zeker in een straal van 500 meter rondom natuurgebieden, om schade aan deze natuur te voorkomen. Maximale inzet van organische stof management op landbouwbedrijven draagt bij aan dit doel.

Stappen

Het project bestaat uit vijf stappen:
- Selectie van drie gebieden
- Kennisbijeenkomsten voor agrariërs gericht op koolstofmanagement
- Uitwerken van bodemmaatregelen op bedrijfsniveau, zoals minder grondbewerking, toevoegen extra organische stof of aanplanten van meerjarige gewassen.
- Implementatie van deze maatregelen in een systeembenadering
- Monitoren

Een groep van 25 tot 50 agrariërs gaat aan de slag met deze maatregelen en probeert zo positieve stappen te zetten voor natuurbehoud en het verminderen van de beregeningsbehoefte uit grondwater.

Bodemmaatregelen in attentiezones natte natuurparels
Contactpersoon:
Rene Rijken
Waterschap Brabantse Delta
Thema:
Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Rivierenland, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas
Looptijd:
medio 2017 - doorlooptijd 3 jaar
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
ZLTO en Brabantse Milieufederatie
Betrokken partijen:
Provincie N-B, NMI, SBB, WUR

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top