Duurzaam Bodembeheer verdienmodellen

Duurzaam Bodembeheer verdienmodellen

Onderzoek naar verdienmodellen

- DIT PROJECT IS AFGEROND - De bodem vormt de basis voor landbouwbedrijven. Een goede bodemkwaliteit, bodemstructuur en voldoende water is van grote waarde. Dit is niet alleen direct gelinkt aan de bedrijfsvoering van één agrariër, het is ook verbonden aan de omgeving.

Samen met kennisinstituten onderzoeken we bodemfuncties zoals draagkracht, voedselvoorziening en waterbergend vermogen. We kijken hoe dit voor boeren verwerkt kan worden tot een integraal kosten-batenmodel. Ook invloeden van buiten de landbouw nemen we hierin mee.

In dit project worden de waarden en kansen die de landbouwbodem voor zowel de agrariër als de directe omgeving van het bedrijf kan hebben in beeld gebracht. Het doel is daarbij om een breder draagvlak te creëren en actuele maatschappelijke kwesties te verbinden met de bedrijfsvoering van agrariërs. Door inzichtelijk te maken voor de agrariër wat het kost en vooral wat het op kan leveren om goed met je bodem en waterhuishouding om te gaan, zetten we gezamenlijk stappen richting meer duurzaam en toekomstgericht boeren.

Duurzaam Bodembeheer verdienmodellen
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Gemixt
Waterschapsgebied:
Wetterskip Fryslân
Looptijd:
zomer 2018
Provincie:
Friesland
Initiatief van:
LTO
Betrokken partijen:
Kenniscentrum bodem, HVHL, Aequator, Louis Bolk Instituut

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top