TRIPLE C

TRIPLE C

Tegengaan afspoeling en erosie

Klimaatverandering heeft gevolgen voor de agrarische sector. Hierbij kun je denken aan piekopvang van hevige regenbuien maar ook aan verdroging. In dit grensoverschrijdende project wordt in Nederland en België kennis ontwikkeld en uitgewisseld rondom maatregelen om water vast te houden en snelle afspoeling tegen te gaan.

Triple C biedt de mogelijkheid aan circa 30 agrariërs in het stroomgebied van de Molenbeek (NL) en de Kleine Aa (B) om kennis te nemen van innovatieve maatregelen op het gebied van water vasthouden, tegengaan van afspoeling en erosie op bedrijfsniveau. De agrariërs passen deze maatregelen toe in het projectgebied én leggen grensoverschrijdende contacten met andere agrariërs.

Klimaatresistent

De boeren en tuinders maken het gebied beter aangepast aan een veranderend klimaat. Er is geen verlies meer van bouwvoor door erosie, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen blijven op het perceel en wateroverlast in benedenstroomse gebieden wordt tegengegaan. Dit laatste heeft invloed op maar liefst 241 ha landbouwgrond en 10 ha stedelijk gebied. Zowel agrariërs als waterbeheerders merken dit in hun portemonnee, want in totaal wordt hiermee bijna €400.000,- aan kosten bespaard.

TRIPLE C
Contactpersoon:
Casper Lambregts
Waterschap Brabantse Delta
Thema:
Mineralenbenutting, Bedrijfsvoering, Verdroging en vernatting, Bodem
Sector:
Akkerbouw
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Brabantse Delta
Looptijd:
medio 2016 - eind 2019
Provincie:
Noord-Brabant
Initiatief van:
Waterschap Brabantse Delta
Betrokken partijen:
ZLTO, Provincie NBR, diverse Vlaamse en Britse partners

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top