Vruchtbare Kringloop Overijssel

Vruchtbare Kringloop Overijssel

Duurzaam bodem- en waterbeheer in Overijssel

Van elkaar leren is belangrijk. In dit project brengen we agrariërs bij elkaar om samen en met experts na te denken over de toekomst van hun bedrijf. Centraal staan de onderwerpen kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer.

Met Vruchtbare Kringloop Overijssel helpen we jou om je bedrijf duurzamer te maken. Goed samenwerken is daarbij belangrijk. Het doel is om met ruim 600 boeren aan de slag te gaan met de volgende thema′s:
- Sluiten van de mineralen kringloop
- Behalen van een optimaal bedrijfsresultaat
- Verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit
-Stimuleren van duurzame economische groei in de regio

 

Als hulpmiddel gebruiken we onder andere de KringloopWijzer, daarmee breng je de mineralenstromen van je hele bedrijf in beeld. Door de sterke en zwakke punten te weten, kan je als ondernemer zelf bepalen met welke maatregelen je aan de slag wilt. Het project wordt gebiedsgericht georganiseerd waardoor je ook van elkaar kunt leren. Zo draag je ook een steentje op het gebied van duurzaamheid en wordt het milieu er beter van door minder uitspoeling van nutriënten. Samen werken we aan een toekomstbestendige en duurzame agrarische sector in Nederland!

Vruchtbare Kringloop Overijssel
Contactpersoon:
Judith Snepvangers
Projecten LTO Noord
Thema:
Bedrijfsvoering, Bemesting, Bodem, Gewasbescherming, Verdroging en vernatting, Mineralenbenutting
Sector:
Melkveehouderij
Bodemsoort:
Zand
Waterschapsgebied:
Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Rijn en IJssel
Looptijd:
1 nov 2016 – 31 dec 2021
Provincie:
Overijssel
Initiatief van:
LTO Noord
Betrokken partijen:
Boeren, Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel en Vechtstromen, Agrifirm, ForFarmers, Rabobank, Dynalynx, WUR, Vitens, mengvoerfabrikanten, loonwerkers
Mede mogelijk gemaakt door:
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Uitgelicht

Projectkaart

Back to top