Agrariërs ontzorgen en kansen in beeld brengen

Marijn Stuik is werkzaam als projectleider bij LTO Noord en 2,5 dag per week actief als DAW-coördinator in Gelderland. Hij is blij met de komst van een landbouwloket waar agrariërs die aan de slag willen met maatregelen rondom bodem en water, terecht kunnen. “Het is belangrijk dat we agrariërs zoveel mogelijk ontlasten. Er wordt namelijk veel van ze gevraagd. Via het nieuwe GLB komen extra middelen beschikbaar voor agrariërs om met bodem en water aan de slag te gaan. Deze middelen moeten makkelijk aangevraagd kunnen worden. En agrariërs moeten ook ergens terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. De realisatie van een landbouwloket is hierin een belangrijke opstap.”
 

2023: het nieuwe GLB

In 2023 gaat het nieuwe GLB in. Agrariërs wordt gevraagd om extra stappen te zetten die verbeteringen opleveren voor onder andere bodem en water. Om ervoor te zorgen dat agrariërs deze rol ook op kunnen pakken, moet de financiële ondersteuning vanuit het nieuwe GLB overzichtelijk aangeboden worden en snel en gemakkelijk aangevraagd kunnen worden. Om dit te realiseren wordt in de GLB-pilot Landbouwloket DAW een ICT-tool ontwikkeld die hierin voorziet. “Het landbouwloket vertelt de agrariër niet wat hij moet doen, maar maakt inzichtelijk welke mogelijkheden en keuzes hij of zij heeft. Niet alleen door een overzicht van subsidiemogelijkheden te geven, maar ook door het aanvragen eenvoudiger te maken en door ondersteuning te bieden aan agrariërs die ‘iets’ willen doen, maar nog niet precies weten wat. Daarin voorziet het landbouwloket.”
 
Marijn kijkt daarbij verder dan alleen de oplevering van het loket. “We moeten nu al nadenken over wat er met het loket gebeurt nadat de pilot afgelopen is. We willen namelijk niet iets opleveren dat straks ergens in een la beland. Iets of iemand moet het loket omarmen en ervoor zorgen dat het levend en actief blijft ook na het einde van de pilot. Daar zie ik voor mezelf een belangrijke rol in weggelegd door afstemming te zoeken met verschillende belanghebbende partijen in het gebied en af te spreken hoe we dit provincie-breed op willen pakken. Draagvlak creëren en bestuurlijke verankering is noodzakelijk voor een succesvol vervolg van het loket.”
 

Blij met betrokkenheid

Marijn is blij met de betrokkenheid van de agrariërs in zijn gebied. “Ze willen graag aan de slag, maar weten vaak niet hoe. Het is onmogelijk om als agrariër op de hoogte te blijven van alle subsidiemogelijkheden. Het is zoveel en zo complex dat je er een dagtaak aan hebt. Daarom is het zo belangrijk om op één plek die iedereen makkelijk kan vinden, een overzicht te bieden waaruit men een keuze kan maken. En waar men ook direct terecht kan met vragen als zaken onduidelijk zijn. Alleen dan kunnen we de beschikbare middelen vanuit Europa zo efficiënt mogelijk inzetten en worden agrariërs in de gelegenheid gesteld om de rol die van ze verwacht wordt, op te pakken.”
Back to top