Cursus: landbouw en waterkwaliteit

Deze cursus gaat over de bodem én de invloed van het agrarisch management op de uit- en afspoeling van nutriënten. Onderdeel hiervan is het denken in kringlopen van nutriënten in relatie tot bodemeigenschappen, agrarische bedrijfsvoering en de meststoffenwet.

Deelnemers

De cursus wordt verzorgd  door PAO Techniek en Mamagement in samenwerking met Wageningen Academy. Hij is bedoeld voor hydrologen, beleidsmedewerkers, specialisten waterkwaliteit (incl. aquatische ecologie) bij provincies, waterschappen, drinkwatermaatschappijen en ingenieursbureaus. Ook professionals actief rond thema’s als verduurzaming van de landbouw, de ontwikkeling en uitvoering van plattelandsontwikkeling en bodembeleid.

 

Na de cursus ben je:

  • op de hoogte van de belangrijkste bodemkringlopen: fosfaat, stikstof en koolstof;
  • in aanraking gekomen met de agrarische praktijk door bijdragen van agrariërs zelf. Je weet beter hoe een agrariër denkt en werkt;
  • op de hoogte van de wet- en regelgeving rond nutriënten, waaronder de meststoffenwet;
  • in staat de invloed van maatregelen in te schatten op de vastlegging en afvoer van organische stof en nutriënten in afhankelijkheid van agrarisch landgebruik, grondsoort en waterhuishouding.

Meer informatie en aanmelden

Download de pdf voor meer informatie en om je aan te melden
 

Back to top