Meer inzicht in de bodem door pilot Vechtdal

In het Vechtdal (Overijssel) wilden drie melkveehouders meer inzicht in de bodem van hun percelen. DAW-Gebiedsmakelaar Marisca Moes bracht de wensen van de ondernemers in kaart en zette samen met Henk Lok van LTO Noord een pilot op om een beter beeld te krijgen van de status van de bodem. Hierbij werd ook nauw samengewerkt met waterschap Drents-Overijsselse Delta. En met de verkregen inzichten kunnen de ondernemers op basis van metingen en observaties betere maatregelen nemen. 

Bodemonderzoek

Tijdens een eerste kennismaking inventariseerde Moes de behoeften en mogelijke verbeterpunten van de ondernemers. Vervolgens is bodemkundig expert Coen ter Berg betrokken om analyses te maken en onderzoek te doen. Projectleider Henk Lok: “We hebben een aantal kuilen gegraven op verschillende percelen en gekeken hoe de bodem eruitzag op 0-25 cm diepte en 26-50 cm diepte. Er viel veel te zien en te voelen. Had de bodem een zware of juiste luchtige structuur? Zien we veel (sporen van) wormen? Hoe diep reikt de beworteling van de graszoden? En wat voor kleuren zien we in de grond?” De bevindingen zijn vastgelegd op camera met meetlint en worden verwerkt in een adviesrapport. In het rapport wordt de feitelijke situatie beschreven en becijferd. Het rapport wordt ook voorzien van conclusies en aanbevelingen.

Maatregel in overleg met waterschap

Een deelnemer is inmiddels bezig met het uitwerken van de eerste plannen. Lok zegt hierover: “Een van de deelnemers wil het waterpeil op zijn percelen naar wens veranderen. Hiervoor wil hij gebruik maken van peilgestuurde drainage (infiltratiedrainage) in combinatie met het droogleggen van een eigen kavelsloot.” “In de duiker komt een haakse bocht met een stukje boven slootniveau, zodat het peil handmatig te regelen valt. In overleg met Waterschap Drents-Overijsselse Delta (WDOD) is besloten om zomers meer water aan te voeren in een droge greppel. Dat water wil hij zo lang mogelijk vasthouden met stuwtjes. Bovendien kan met infiltratietechniek onder druk meer water verder het land op komen vanuit die sloot. Het water kan zowel aan- als afgevoerd worden. Met behulp van deze maatregelen wil de ondernemer verdroging van zijn gras in tijden van droogte tegengaan.”

Lok vervolgt: “Ook gaat de deelnemer een van zijn eigen kavelsloten droogleggen. Deze sloot was toch al niet meer optimaal in gebruik en hierdoor ontstaat meer bebouwbare oppervlakte. Ook hoeft de ondernemer geen extra bufferstroken aan te leggen aan de weerszijden van deze sloot.” Ten slotte gaat hij een van zijn eigen kavelsloten droogleggen, die toch niet echt meer optimaal in gebruik was. Hierdoor krijgt hij meer bebouwbare oppervlakte en daarmee hoeft hij geen bufferstroken aan te leggen aan weerszijden van die sloot.” Aldus Henk.

Goede samenwerking 

Als DAW-gebiedsmakelaar levert Marisca een belangrijke bijdrage als het gaat om contact met het waterschap, vertelt Lok: “Dankzij haar grote netwerk en praktijkervaring als agrarisch ondernemer kan Marisca goed adviseren over mogelijke maatregelen, ze weet immers hoe het in de praktijk werkt”, vervolgt Henk. “Waterschap Drents-Overijsselse Delta (WDOD) heeft een lijst met beschikbare maatregelen die we gebruiken voor onze adviezen. Zo kunnen ondernemers subsidie krijgen voor maatregelen om de waterkwaliteit en -kwantiteit te bevorderen."

Meer informatie 

De pilot met medewerking van DAW gebiedsmakelaar Marisca Moes was onderdeel van de Regiodeal Zwolle / Versnellingskamer klimaatgericht ondernemen in het Vechtdal. Samen met lokale agrarische ondernemers wordt gewerkt aan de uitdagingen op gebied van klimaat, energie, natuur en water. Meer weten over de pilot en de uitkomsten? Kijk dan op www.ltonoord.nl

 

Back to top