Aandacht voor de bodem op Terschelling

Veel akkerbouwers en melkveehouders hebben behoefte aan kennis over het behoud van een vitale bodem op lange termijn. Met name over maatregelen en bodembeheer in relatie tot hun eigen grond. Dat bleek ook weer tijdens de bodemcursus die 15 boeren op Terschelling eind juni hebben afgerond. Tijdens de cursus leerden zij hoe goed bodembeheer kan bijdragen aan milieu, gezonde voeding en gewassen. Door de deelnemende akkerbouwers, loonwerkers en melkveehouders werd o.a. ingegaan op het optimaliseren van vruchtwisseling, bodemleven, grondbewerking en bemesting. Tijdens een velddag leerden de deelnemers in kleine groepen de bodem beoordelen. Na 3 dagdelen met verschillende deskundige gastsprekers werd het deelnemerscertificaat uitgereikt en -voor de foto- met trots door de deelnemers getoond.

Ook deelnemen?

Nu de coronamaatregelen weer wat zijn versoepeld, wordt nagedacht over het aanbieden en plannen van de bodemcursussen dit najaar. Houd de website www.vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl in de gaten voor meer informatie!

Over het project

Het project ‘Van Bodemkennis naar bodemkunde’ is geïnitieerd door LTO Noord, in samenwerking met Terra, Nordwin, Van Hall, de waterschappen en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het project ‘Van bodemkennis naar bodemkunde’ heeft als doel kennis over duurzaam bodemgebruik te verspreiden, zodat grondgebonden agrarisch ondernemers gewassen kunnen blijven verbouwen en de natuur kan floreren.

Back to top