Jonge boer verdiept zich in de bodem

Deelname aan project Spaarbodem leidt tot nieuwe inzichten

 

Cor-Peter Feitsma, lid van het GrAJK, doet mee aan het project Spaarbodem. In dit project krijgen akkerbouwers de mogelijkheid om zich te verdiepen in de bodem, op de thema’s organische stof, bodemverdichting, jaarrond groen beteelde percelen en niet-kerende grondbewerking.
 
Cor-Peter Feitsma heeft in de maatschap met zijn moeder een gangbaar akkerbouwbedrijf in Houwerzijl, West-Groningen. Hier telen zij pootaardappelen, bieten, graan, spinaziezaad en graszaad. In 2016 ging het bedrijf over van een gemengd bedrijf naar een akkerbouwbedrijf. Omdat de grond rond Houwerzijl vrij zwaar is, was de bodem nog niet overal geschikt voor de teelt van aardappelen. Daarom besloot Cor-Peter een gedeelte van zijn areaal te laten diepspitten op een diepte van 1,5 tot 2 meter, om zo de structuur van de grond te verlichten naar 25% afslibbaar. 
 
Cor-Peter vertelt dat hij de afgelopen jaren veel heeft bijgeleerd, vooral door de overgang van een gemengd bedrijf naar een akkerbouwbedrijf. Ook het besluit om een flink areaal te diepspitten om de grond te verlichten bracht de nodige uitdagingen met zich mee, want wat komt daar allemaal bij kijken? Na de bewerking was de grond tot twee meter diep los gespit, structuur was niet aanwezig en het gespitte grasland ging van een organische stofpercentage van 8% naar een percentage van 1%. Al met al leverde dat een flinke puzzel op. 
 
Na veel informatie te hebben ingewonnen bij collega-akkerbouwers en adviseurs besloot Cor-Peter de grond de eerste jaren jaarlijks te voorzien van 25 ton compost en 25 ton organische mest, om zo de kwaliteit te verbeteren. Ook zorgde hij ervoor dat de percelen groen bleven met behulp van gemengde groenbemesters. De ondernemer is enthousiast over het resultaat: “Dit bevalt goed, de bodem komt meer in vorm, het gevoel hierbij klopt”. 
 
De afgelopen jaren had Cor-Peter last van een probleemperceel, waar veel water op bleef staan. De eerste gedachte was om het perceel opnieuw te laten draineren. Maar hij besloot om het perceel ook te bespreken met de Spaarbodem-adviseur die in het kader van het project bij hem langskwam. Samen met de adviseur ging de akkerbouwer met een schep het veld in. Cor-Peter: “Door een kuil te graven kwamen we erachter dat het perceel verdicht is. Het plan is nu om een diep-wortelende groenbemester te zaaien. Als deze eenmaal groeit gaan we woelen, zodat de grond zijn eigen structuur hervindt en de wortels de mogelijkheid krijgen zich door de verdichting te wortelen.” 
 
Door deel te nemen aan het project Spaarbodem wil Cor-Peter te weten komen hoe hij zijn bodemkwaliteit verder kan verbeteren. “Ook de mogelijkheid om bij collega-akkerbouwers op het bedrijf te kijken spreekt me aan,” aldus de ondernemer. “Het delen van ervaringen is belangrijk, want geen enkel perceel is gelijk.”  
 
Het GrAJK is betrokken bij het project Spaarbodem om kennis te delen en de leden de mogelijkheid te bieden om de bodemkwaliteit te verbeteren. Hierin werkt het GrAJK samen met het waterschap Noorderzijlvest, SPNA, het Kadaster en LTO Noord. Er zijn nog plaatsen beschikbaar in het project. Geïnteresseerd? Meld je dan aan op agrarischwaterbeheer.nl/content/spaarbodem.
 
Back to top