Q & A Bootlijst 2022

 

Hieronder vind je de volgende vragen:

 1. Wat is de BOOT-lijst?
 2. Waarvoor kan ik de BOOT-lijst gebruiken?
 3. Waarom is de BOOT-lijst herzien?
 4. Wat is er veranderd?
 5. Hoe is de herziening van de BOOT-lijst aangepakt?
 6. Bij wie kan ik terecht met vragen?
 7. Hoe kan ik (eenvoudig) zoeken in de BOOT-lijst?
 8. Wat is de relatie tussen de BOOT-lijst en de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid?
 9. Hoezo de naam BOOT-lijst?

 

 1. Wat is de BOOT-lijst?

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil agrarische ondernemers ondersteunen. Onder andere door het delen van kennis en praktijkervaring van andere agrariërs en kennisinstituten, initiatieven te stimuleren en te faciliteren en door gebiedsprocessen te starten.

De BOOT-lijst 2022 bevat 85 bovenwettelijke landbouwkundige maatregelen om de waterkwaliteit, waterkwantiteit en bodemkwaliteit te verbeteren. De lijst maakt duidelijk welke maatregelen boer en tuinders kunnen nemen.

De BOOT-lijst 2022 bevat 85 bovenwettelijke maatregelen die bijdragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water, de Nitraatrichtlijn, de Richtlijn duurzaam gebruik van pesticide, de Beleidsnota drinkwater en het Deltaprogramma. Het gros van de maatregelen is gekoppeld aan een wetenschappelijke publicatie of onderzoeksgegevens uit praktijkonderzoek. Alle voor agrarisch ondernemers mogelijk toepasselijke eco-regelingen (GLB-NSP) zijn in de lijst opgenomen, met uitzondering van enkele maatregelen die andere doelstellingen dan die vanuit het DAW nastreven.

 1. Waarvoor kan ik de BOOT-lijst gebruiken?

De 85 bovenwettelijke landbouwkundige maatregelen uit de BOOT-lijsten kunnen dienen als inspiratiebron. De lijst maakt duidelijk welke maatregelen boer en tuinders kunnen nemen.
De verwachting is dat de BOOT-lijst 2022 (net zoals zijn voorganger) gebruikt gaat worden door de provincies voor de openstellingen van de subsidieregelingen vanuit het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP), voor het uitvoeren van maatregelen die voortvloeien uit de Gebiedsdocumenten Agrarische Wateropgave en weer als voorbeeld zal dienen voor het openstellen van regionale ‘landbouwportalen’, zoals bijvoorbeeld in Noord-Holland is gebeurd.

 1. Waarom is de BOOT-lijst herzien?

De BOOT-lijst 2022 is aangepast aan de huidige stand der techniek en kennis. De vorige versie dateerde uit 2017 en was toe aan herziening. In de nieuwe versie is bijvoorbeeld bij iedere maatregel een link naar de (onderzoeks)bron met daaraan gekoppeld de wetenschappelijke publicatie of onderzoeksgegevens uit praktijkonderzoek.

 1. Wat is er veranderd?

De indeling van de nieuwe lijst hebben we gebaseerd op het onderzoek Maatregel op de Kaart (MOK) dat door veel partijen positief ontvangen is. In MOK is voortgeborduurd op de BOOT-lijst van 2017 en wij hebben weer voortgeborduurd op MOK. Daarmee zijn een aantal logische vervolgstappen gezet met als gevolg dat de indeling van de lijst van 2017 wat aangepast is. Daarnaast zijn er wat maatregelen vervallen en sommige maatregelen, die met elkaar samenhangen, zijn samengevoegd. 

Nieuw is dat alle voor agrarisch ondernemers mogelijk toepasselijke eco-regelingen (GLB-NSP) in de lijst zijn opgenomen, met uitzondering van enkele maatregelen die andere doelstellingen dan die vanuit het DAW nastreven.

 1. Hoe is de herziening van de BOOT-lijst aangepakt?

Bij de herziening van de BOOT-lijst is een brede groep experts betrokken geweest. Zij hebben op meerdere momenten meegekeken en -gedacht. Zo zijn er maatregelen, die verouderd of niet meer relevant waren, geschrapt. Bij de herziening is kritisch gekeken naar de samenhang tussen maatregelen en doelen in de maatregelenlijst. Ook is vooruit geblikt op welke koppelingen er liggen met de landbouwsectoren, grondsoorten en andere doelen dan de DAW-hoofthema’s waterkwaliteit en -kwantiteit en bodem.

De expertgroep bestond onder meer uit medewerkers en beleidsadviseurs van onder meer waterschappen, Wageningen University, Aeres hogeschool, LTO, CLM, Aequator, Louis Bolk Instituut, Deltares en het DAW Kern- en Supportteam. Daarnaast hebben nog enkele landbouw adviesbureaus meegewerkt zoals Boerenverstand en PPP-Agro.

Link naar artikel over expertmeeting over BOOT-lijst

 1. Bij wie kan ik terecht met vragen?

Heb je vragen over de BOOT-lijst? Neem dan contact op met het DAW-team.

 1. Hoe kan ik (eenvoudig) zoeken in de BOOT-lijst?

De BOOT-lijst is ingedeeld in een aantal categorieën. Bijvoorbeeld: bodemverbetering, gewasbescherming, nutriëntenbenutting etc. Afhankelijk van de opgave die er in een gebied of op een bedrijf ligt, kunnen in de desbetreffende categorie maatregelen bekeken worden en besloten worden of het zinvol is om die daar toe te passen. Aan alle maatregelen is achtergrondinformatie gekoppeld om meer gedetailleerde informatie te krijgen.

 1. Wat is de relatie tussen de BOOT-lijst en de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid?

Het GLB is een Europese verordening die in elke EU lidstaat op zijn eigen manier wordt uitgevoerd. In de huidige periode, die tot 2023 loopt, worden veel maatregelen gesubsidieerd vanuit het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP). Op dit moment worden de laatste overleggen gevoerd om het huidige GLB om te zetten naar een Nationaal Strategisch Plan (NSP) dat vanaf 2023 in werking treedt. Veel van de subsidies waarmee boeren maatregelen kunnen nemen, worden vanuit dit programma gesubsidieerd. Daarbij ligt een belangrijke rol bij de provincies die aanvragen voor subsidies beoordelen. Een aantal maatregelen die op de BOOT-lijst staan worden door de provincies in het huidige POP-programma gesubsidieerd en het valt te verwachten dat dit ook in de looptijd van het NSP gaat gebeuren.

 1. Hoezo de naam BOOT-lijst?

De BOOT-lijst is vernoemd naar het Bestuurlijk Overleg Open Teelten en Veehouderij (BOOT). Het BOOT gaf tot medio 2021 bestuurlijke sturing op het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en stelde onder andere in de BOOT-lijst maatregelen vast om waterkwaliteit, waterkwantiteit en bodemkwaliteit te verbeteren.

De bestuurlijke structuur van het DAW is inmiddels veranderd. De Stuurgroep Water (SGW) heeft in juli 2021 het Bestuurlijk Overleg DAW ingesteld ter stimulering en ondersteuning van het DAW-programma. In dit bestuurlijk overleg zijn de ministeries van I&W en LNV, het Interprovinciaal overleg, de Unie van Waterschappen en LTO Nederland vertegenwoordigd. Het Bestuurlijk Overleg DAW heeft de nieuwe BOOT-lijst goedgekeurd.

Omdat de maatregelenlijst bij veel bestuurders en beleidsadviseurs beter bekend is als de zogeheten BOOT-lijst is de naam van de ‘oude’ maatregelenlijst gehandhaafd.

 

 

 

 

 

 

 

BijlageGrootte
BOOT-lijst 2022139.31 KB
Back to top