Factsheet over aanpak perceelemissies

Vanuit het project Academie ter Vermindering van Perceelemissies is een factsheet beschikbaar. Deze gaat over de aanpak van perceelemissies van mineralen in de akkerbouw.

Het aanleggen van greppels om bij hevige regenval water van het perceel af te voeren staat ter discussie wegens mogelijke emissies van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.
Vanuit de Nitraatrichtlijn is een ondernemer in 2021 verplicht om directe afspoeling van het perceel zoveel mogelijk te voorkomen. Aan de andere kant is een goede perceelontwatering en de mogelijkheden om greppels aan te leggen juist wenselijk, gezien de toenemende kans op hevige buien.

Emissie voorkomen, afvoer bij calamiteiten

Greppels kunnen het beste vooraf worden aangelegd om bij calamiteiten het overtollige water gecontroleerd af te kunnen voeren. Bij ingrijpen na een calamiteit stroomt alle fijne slib met de daaraan gebonden elementen ongecontroleerd en direct de sloot in. De vraag is hoe je emissie van mineralen zoveel mogelijk voorkomt terwijl er bij calamiteiten toch afvoer kan zijn.

Back to top