Nieuws

Verdroging en vernatting op hogere zandgronden

Verdroging en vernatting is een terugkomend onderwerp waar binnen diverse projecten van het DAW aan gewerkt wordt. Hoe voorkom je wateroverlast en verminder je de kans op verdroging? Welke combinaties van maatregelen kun je nemen en hoe hangen die met elkaar samen? Wat is het effect van je maatregelen op landbouwopbrengsten en natuurwaarden? En hoe zorg je voor effectieve samenwerking met inwoners en grondgebruikers?

Webinar Polderkennis op Peil: ‘Samen kom je verder’

Polderkennis op Peil

Het aanpakken van water- en bodemkwaliteit in de polder is het doel van het DAW-project Polderkennis op Peil. Binnen het projectgebied Utrecht-West wordt met tien poldernetwerken gewerkt aan opgaven als erfafspoeling, ecologisch slootschonen en kringlooplandbouw. Dit doen zij samen met kennisinstellingen en waterschappen, want samen kom je verder.

Transparante polder: We kunnen het ook zelf!

Meer grip krijgen op de waterkwaliteit is het doel binnen het DAW-impuls project Transparante polder. Een project dat is ontstaan bij boeren aan de keukentafel om zelf de touwtjes in handen te nemen en de waterkwaliteit aanzienlijk te verbeteren. “Er is een punt waar het water de polder in komt en een punt waar het water de polder weer verlaat. Het verschil in waterkwaliteit is het effect van de handelingen van de boeren in dit gebied”, legt Bouwe Bakker uit, regiocoördinator binnen DAW. In samenwerking met Acacia Water zijn er vele metingen uitgevoerd.

Resultaten beperken nitraatuitspoeling in maisteelt vanuit project Duurzaam Schoon Grondwater

‘Hoe realiseer ik gelijkzaai rietzwenk met een optimaal resultaat van het vanggewas én een goede opbrengst van de mais?’. Dat was de vraag die deelnemer Thieu Bongers uit Kelpen Oler afgelopen seizoen probeerde te antwoorden in het project Gronding Boeren met Mais (onderdeel van het grondwaterbeschermingsprojectproject Duurzaam Schoon Grondwater).

Mechanisch onderwerken in plaats van glyfosaat

De groenbemester mechanisch onderwerken in plaats van gebruik te maken van glyfosaat. Het gebruik van glyfosaat staat namelijk, mede onder invloed van de publieke opinie onder druk. En hoewel we vinden dat verantwoord middelengebruik mogelijk moet blijven, stimuleren we vanuit het DAW wel het onderzoeken van alternatieven, zoals mechanisch onderwerken. Over de effectiviteit zijn de meningen nog wel verdeeld. Op deze pagina verzamelden we de ervaringen van deelnemers aan de DAW-projecten Vruchtbare Kringloop en Waterwijs Boeren met een vorm van mechanisch onderwerken.

Tip van Vruchtbare Kringloop: Heb jij je bemestingsplan al klaarliggen?

Coen van Bentum

Iedere maand geeft een van de begeleiders van de studiegroepen binnen het DAW project Vruchtbare Kringloop Overijssel een tip over wat er op dat moment speelt op of rondom het melkveebedrijf. Dit keer gaat het over het bemestingsplan, want het duurt nog even en dan mag het mest uitrijden weer van start. Als de draagkracht van het land het toelaat kan de eerste tank vanaf 16 februari het land op. Heb jij je bemestingsplan al klaarliggen?

Blog regio-coördinator Jacco Hoogendam: 'Het verdienmodel moet goed zijn'

"Als DAW-coördinator voor de regio Noord-Holland werk ik voor en met boeren aan een gezonde bodem en voldoende en goed water. In afstemming met partners als waterschap en provincie Noord-Holland zet ik mij in voor realistische doelen die bijdragen aan bodem- en waterkwaliteit en continuiteit voor agrarische bedrijven. Het verdienmodel moet goed zijn." Regio-coordinator Jacco Hoogendam schreef voor het platform Boer & Business in Balans over zijn werk bij het DAW. 

De proeftuinen van Mineral Valley Twente

Vanggewas

Water en bodem kun je niet los van elkaar zien. Het gebruik van de bodem heeft veel invloed op waterkwaliteit en –kwantiteit. Een organisatie die zich inzet voor bodemgezondheid is Mineral Valley Twente. In zo’n 20 proeftuinen testen zij nieuwe technieken en werkwijzen voor kringlooplandbouw. De uitkomsten hiervan worden gedeeld. Zo ook van de proeftuin vanggewas via een webinar.

Naar een klimaatrobuust watersysteem

Het klimaat verandert en neemt vele uitdagingen met zich mee. Toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling zijn enkele voorbeelden. Het DAW zet zich in om deze uitdagingen aan te gaan. Zo werken we met het project Spaarbodem in Groningen aan het verbeteren van de bodemstructuur en kunnen boeren in Drenthe, Overijssel en Gelderland individueel advies en subsidie op maatregelen krijgen om droogte aan te pakken.

Back to top