Nieuws

Fiscaal voordeel bij maatregelen schoon erf

Heeft u plannen voor het aanpassen van uw erf? Wilt u maatregelen nemen op het erf om emissie te beperken? Dan is er goed nieuws: Met de Maatlat Schoon Erf kunnen agrariërs  hun investeringen in emissiearmere erven fiscaal voordelig uitvoeren. De regeling en certificatieschema is verlengd door het College van Deskundigen agro/food. 

Jacco Hoogendam nieuwe DAW-regiocoördinator in Noord-Holland

Jacco Hoogendam neemt per december het stokje over van Kees van Vuuren als regiocoördinator Noord-Holland bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Hoogendam: “Ik vind het belangrijk dat boeren vanaf het begin betrokken worden bij de planvorming en zal me daar ook voor inzetten.”
 
Jacco, jij bent sinds november werkzaam bij LTO Noord als beleidsadviseur bodem & water en gaat nu ook aan de slag als regiocoördinator van het DAW. Daarnaast ben je zelf ook akkerbouwer. Hoe helpt jou dat in je nieuwe functie?

Boeren Meten Water: Toekomstgericht ondernemen in Friesland

Bodemdaling slootwater
‘Hoe meer je meet, hoe meer je weet’ is in Noord-Nederland van groot belang om toekomstgericht te ondernemen. Met de DAW-projecten Boeren Meten Water (onderdeel van het DAW-impuls) wordt een breed meetnetwerk opgezet in Noord-Holland, Friesland en Groningen, waarbij boeren zelf samen met waterbeheerders meten en informatie verzamelen. Dat zorgt voor inzicht en bewustwording waardoor agrariers de juiste maatregelen kunnen en willen nemen. Boeren Meten Water richt zich onder meer op verzilting, maar ook op veenweide, zoals in het Friese Veenweidegebied.
 

Eerste resultaten onderwaterdrainage veenweide Overijssel

Bij elf agrarische bedrijven startte in 2018 in het veengebied Kostverloren- en Kloosterzijl ten westen van Rouveen en Staphorst een experiment met onderwaterdrainage. In de afgelopen twee jaar zijn de grondwaterstanden en de bodembeweging gemeten en hebben de agrarische ondernemers ervaring opgedaan met het onderwaterdrainagesysteem. Bij de elf proeflocaties is onderzocht wat het effect van het onderwaterdrainagesysteem is op de grondwaterstand in droge en natte perioden. De resultaten van dit onderzoek zijn niet eenduidig.

Speciaal POP3-themanummer over Agrarisch waterbeheer

Special POP3 over Agrarisch Waterbeheer

Samen met de netwerkpartners heeft het Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) een speciaal themanummer gemaakt over Agrarisch Waterbeheer met heel veel aandacht voor DAW-projecten zoals BodemUp en DAW Krimpenerwaard.  

Webinar Dag van de Precisiebemesting 27 november

Vrijdag 27 november 2020 kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur deelnemen aan een webinar op de Dag van de Precisiebemesting. Dit jaar vindt de zevende editie plaats, in de vorm van een webinar met presentaties, pitches van bedrijven en interactieve sessies. Tijdens het webinar staan vier thema's centraal:

Stuwtje om water beter vasthouden? Waterschap denkt met deelnemers WWB mee

De ruilverkaveling Hupsel-Zwolle (rond 2008) in combinatie met boeren in waterwingebied maakte het behalen van een goede ruwvoeropbrengst al tot een uitdaging voor melkveehouders en Waterwijs Boeren-deelnemers Gerard Groot Wassink en Ivo Baak uit Eibergen. De droogte van de afgelopen jaren gaf de buurmannen echter het laatste zetje om tot actie over te gaan: ze zochten contact met het waterschap Rijn en IJssel voor een oplossing. 
 

Bartlo Hoogendijk vermindert succesvol stikstofuitstoot

Boer zijn in de veenweidegebieden vereist nauwkeurigheid. Hoe hoog mag het grondwater staan? Hoe voorkom je te veel uitstoot van stikstof? Waar geef je biodiversiteit de ruimte? En hoe verdien je nog steeds een behoorlijke boterham? Bartlo Hoogendijk kan erover meepraten. Zo bestrijdt hij stikstof, onder meer met verdunde bemesting en veevoer met weinig eiwit.

Bestendigere bodem in waterwingebied door restmaaisel op het land

Maaisel, gewas- en voerresten en ruige mest  op je land toepassen, draagt bij aan een bestendigere bodem. Dat zegt melkveehouder Rene Hobelman. Al jaren legt de Waterwijs Boeren-deelnemer voerresten en ruige mest op zijn perceel. Het helpt het organische stofgehalte en dus het bodemleven in stand te houden. “De bodem lijdt onder de droge zomers en waterwinning, het opbrengen van resten compenseert dit een beetje.” De vergoeding van de agrarische natuurvereniging is daarnaast mooi meegenomen.

Back to top