Nieuws

Praktische tips voor het voorkomen van erfafspoeling

Samen met melkveehouders wordt binnen het project DAW Krimpenerwaard hard gewerkt om concrete maatregelen in te passen in bestaande bedrijfsvoering om de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Het gaat hierbij om praktische maatregelen zoals onder andere kringlopen optimaliseren, verminderen erfemissie en natuurvriendelijk baggeren. Delian Kool van PPP-Agro Advies geeft tips voor het voorkomen van erfafspoeling.

Wat doet brede akkerrand voor de sloot?

In het project Meer kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen bekijken agrarische ondernemers de verschillende functies van drie tot vier meterse akkerranden langs watervoerende sloten. Sinds 2018 trekken de zestig deelnemers samen het veld in om te leren over waterkwaliteit, natuurlijke plaagbestrijding en onkruidbeheersing. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waterschap Hunze en Aa's en provincie Groningen. Ook in 2021 staan er verschillende activiteiten op de planning. 

Werken aan opslag zoet water op Texel

Boeren op Texel werken sinds 2020 in het project Zoete Toekomst Texel aan de opslag van zoet water op het eiland. De landbouw op het eiland is namelijk voor de zoetwatervoorziening volledig afhankelijk van regenwater, dat vooral in de winter valt. Samen met LTO Noord en Acacia Institute wordt op twee locaties getest of regenwater in de grond kan worden opgeslagen. 

Bodem-UP is echte eyeopener

Akkerbouwer Jaap Jan op ‘t Hof uit Sirjansland neemt deel aan het project Bodem Up, waarbij boeren en tuinders op maat advies krijgen over het verbeteren van de bodem. Ook deze bodemkenner steekt daar wat van op. ‘Als boer kun je niet álles weten.’

 

Op ‘t Hof heeft in maatschap op het Zeeuwse Schouwen-Duiveland grond met de smaken klei (35 procent afslibbaar), zavel (15 procent afslibbaar) en lichte zandgrond. Naar eigen zeggen heeft hij veel aandacht voor de bodem en heeft hij zijn zaken op dat gebied ‘redelijk op orde’.

Gratis bodemadvies voor 1.600 akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondstuinders

Het komend seizoen kunnen 1.600 akkerbouwers, melkveehouders en vollegrondstuinders in Nederland een gratis bodemadvies krijgen via het project BodemUP. Daarmee wordt BodemUP (dat vorig jaar met 560 deelnemers van start ging in Brabant, Zeeland en het zuidelijk deel van Gelderland) landelijk uitgerold. De adviezen moeten leiden tot een betere bodemstructuur en tot minder af- en uitspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater.

 

“Beter iets kleins beginnen, dan erover praten en niets doen”

”Als je volop in de dagelijkse werkzaamheden zit als boer of tuinder, is het niet altijd makkelijk om je grondig te verdiepen in nieuwe kennis of praktijkervaringen”, weet Floor Grubben, Kennismatcher overige teelten voor Zuid-Nederland.

Innovatie in de boerenpraktijk: belangrijke lessen geleerd in Gouwe Wiericke

Al zo’n 5 jaar laten agrarische ondernemers in de regio Reeuwwijk Bodegraven via het DAW-project Bewust Boeren Gouwe Wiericke en vervolg Innovatie in de praktijk – Gouwe Wiericke zien hoe een goed nutriënten-management zowel de agrarische bedrijfsvoering als de waterkwaliteit kan bevorderen: kringlooplandbouw in de praktijk. Onlangs is het project afgesloten, maar zoals de deelnemers zelf zeggen: ‘Uitgeleerd zijn we waarschijnlijk nooit’.

Praktische maatregelen binnen DAW Krimpenerwaard

Samen met melkveehouders wordt binnen het project DAW Krimpenerwaard hard gewerkt om concrete maatregelen in te passen in bestaande bedrijfsvoering om de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Het gaat hierbij om praktische maatregelen zoals onder andere kringlopen optimaliseren, verminderen erfemissie en natuurvriendelijk baggeren.
 

Duurzame maisteelt op puur veen

Om nu en in de toekomst voldoende maïs van hoge kwaliteit te kunnen blijven oogsten moet er meer aandacht zijn voor goed bodembeheer. Zo worden in Drenthe binnen het DAW-project ‘Grondig Boeren met Mais’ verschillende teeltmaatregelen geïntroduceerd. Deze zullen leiden tot een nieuwe teeltaanpak.

Back to top