Cao Open Teelten en onwerkbaar weer

Cao Open Teelten en onwerkbaar weer

Wat te doen bij onwerkbaar weer in de Open Teelten?
We spreken van onwerkbaar weer als het weer in Nederland zo slecht is dat er buiten niet gewerkt kan worden. Ook ná een periode van slecht weer, zijn de omstandigheden vaak nog zodanig dat werkzaamheden op het land onmogelijk zijn. Als werkgever bent u in dergelijke situaties soms genoodzaakt uw medewerkers naar huis te sturen omdat u geen werk voor ze heeft. Er zijn twee mogelijkheden om deze periode te overbruggen.  
 
Mogelijkheid 1: maak gebruik van de flexibiliteit in de cao
De cao Open Teelten kent op basis van artikel 11 lid 4 een gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week. In een individuele arbeidsovereenkomst kan de arbeidsduur worden verminderd of worden uitgebreid  tot maximaal 42 uur per week. De arbeidsduur bedraagt maximaal 10 uur per dag op maandag tot en met vrijdag en maximaal 5 uur op de zaterdag. Binnen de ruimte van de Arbeidstijdenwet kan hier maximaal 50% per dag van worden afgeweken.
 
De cao Open Teelten biedt veel mogelijkheden om de arbeidstijden te flexibiliseren, mits het binnen de ruimte van de Arbeidstijdenwet valt. De ondernemer kan namelijk met zijn medewerker een jaarschema afspreken, waarbij niet gesproken wordt over het aantal te werken uren per week, maar het aantal uren per jaar. Hierbij is de standaardtijd per jaar 1983,6 uur. Dit komt neer op gemiddeld 38 uur per week. De standaardtijd kan worden uitgebreid tot maximaal 2192,4 uur per jaar. Dit komt neer op gemiddeld 42 uur per week. De standaardtijd wordt vervolgens uitgewerkt in een jaarschema per week en werkdag. In dit schema wordt rekening gehouden met de seizoenen, waarbij bijvoorbeeld in de wintermaanden minder uren per dag gewerkt wordt dan in de oogstperioden in de zomer. Dit schema wordt besproken met de medewerker en maakt onderdeel uit van de individuele arbeidsovereenkomst.
 
Onwerkbaar weer is vaak moeilijk te voorspellen. Daarom kan van het overeengekomen jaarschema
worden afgeweken indien dit tijdig wordt besproken met de betrokken medewerkers. Wanneer in de praktijk blijkt dat er bijvoorbeeld vanwege slecht weer of door een latere oogstpiek de arbeidstijden moeten veranderen, kan dit. Deze uren worden in mindering gebracht op het jaarschema en kunnen in een latere periode weer worden ingehaald. Formeel horen afwijkingen op het jaarschema tenminste 2 weken tot uiterlijk 2 dagen van te voren aan de medewerker voorgelegd te worden.
 
Mogelijkheid 2: maak gebruik van het overbruggingsfonds onwerkbaar weer
Een andere mogelijkheid om een periode van onwerkbaar weer te overbruggen wordt geboden door het Overbruggingsfonds, dat valt onder Colland Arbeidsmarkt.
 
De ondernemer die valt onder de cao Open Teelten kan hier gebruik van maken. Hiervoor dient de ondernemer zich aan te melden voor het Overbruggingsfonds (OBF) via de website van Colland. Vanaf het moment van aanmelding bouwt de ondernemer 2,5 overbruggingsdag per kalendermaand op, die voor zijn vaste werknemers ingezet kunnen worden in een periode van onwerkbaar weer. Let op: het betreft werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Er kunnen jaarlijks maximaal 30 overbruggingsdagen per werknemer ingezet worden, maar dit aantal is afhankelijk van het aantal dagen dat de werknemer al heeft opgebouwd. Indien van overbruggingsdagen gebruik wordt gemaakt dient de werkgever hierbij conform de regeling en de cao 80% van het brutoloon door te betalen. De ondernemer kan vervolgens een gedeelte van de loonkosten declareren bij Colland. De hoogte van het te declareren bedrag wordt jaarlijks per cao vastgesteld. Voor de werknemers die onder het Overbruggingsfonds vallen betaalt de ondernemer de lage wachtgeldpremie. Voor 2014 is de premie voor het OBF vastgesteld op 0,0%. De ondernemer ontvangt als gevolg hiervan geen premienota.

De ondernemers die zich niet hebben aangemeld voor het Overbruggingsfonds kunnen niet met terugwerkende kracht hun loonkosten tijdens onwerkbaar weer declareren. De Werkgeverslijn adviseert werkgevers die zich willen aansluiten bij het Overbruggingsfonds dit dus voor de start van het 'slechte seizoen' te doen. Mocht er dan sprake zijn van onwerkbaar weer, dan kan er in die periode direct gebruik worden gemaakt van het fonds.

Aanmelden voor overbruggingsfonds
Ondernemers kunnen zich aanmelden voor het Overbruggingsfonds via Colland Arbeidsmarkt. Op de website van Colland Arbeidsmarkt is het overbruggingscontract te downloaden. Dit contract dient ingevuld en ondertekend te worden door de werkgever en de werknemer. Aanmelding vindt plaats wanneer het contract geretourneerd wordt aan Colland.
 
Advies
De cao Open Teelten kent een grote flexibiliteit in het maken van afspraken tussen de werkgever en individuele werknemer waardoor er in een periode van minder weer afgesproken kan worden dat er minder of niet wordt gewerkt. Deze regeling kan kosteloos worden ingezet en vraagt minder administratie dan het Overbruggingsfonds van Colland. Belangrijke voorwaarde voor een succesvolle inzet van deze flexibiliteit is wel het betrekken van uw medewerker bij uw werkplanningen, zodat deze ook bereid is om in perioden van onwerkbaar weer minder te werken.

Meer informatie over de flexibiliteit in de cao Open Teelten en een advies wat het best bij uw bedrijf past vindt u op http://www.ltonoord.nl/flexibiliteit.

> Waar vindt u dit in de cao?
Cao Open Teelten - hoofdstuk 3 - Arbeidsduur en arbeidstijden - artikel 11 - Algemene bepalingen.

393

Heb je een vraag?: 

394

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Gerelateerd aan dit dossier

Overige dossiers

Back to top