Collectief pensioen

Collectief pensioen

Het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) regelt de pensioenen voor (oud-)werknemers in de agrarische en groene sector. Het pensioenfonds is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector. Als werkgever bent u verplicht nieuwe medewerkers aan te melden bij BPL en de nieuwe medewerker ook te vertellen over het bestaan van het pensioenfonds. Na aanmelding ontvangt de nieuwe werknemer van BPL een startbrief met informatie over de pensioenregeling. Lees hier meer over het aanmelden van nieuwe medewerkers, het aanleveren van gegevens en de hoogte van de premie.
 
Invloed op de hoogte van het pensioen
Er zijn drie verschillende scenario’s te bedenken die van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van het collectief pensioen en wanneer dit wordt uitgekeerd. Mischien krijgt u vragen hierover van uw werknemers.

  • Pensioengerechtigde leeftijd

In de arbeidsovereenkomst die tussen werkgever en werknemer gesloten is, staat onder andere of er via de werkgever pensioen opgebouwd wordt. In de agrarische sector is de werkgever verplicht pensioen af te dragen aan BPL Pensioen. Het bedrag dat aan BPL wordt afgedragen staat vermeld op de loonstrook. De totale hoogte van het pensioen dat later verkregen wordt hangt af van veel zaken en is ook aan strenge regels gebonden. Dit pensioen heet ouderdomspensioen.

  • Overlijden

Hierbij wordt een verschil gemaakt in een pensioen voor de partner en een pensioen voor de kinderen. De verzamelnaam voor beiden is nabestaandenpensioen. Het pensioen voor de partner heet partnerpensioen en het pensioen voor de kinderen heet wezenpensioen.

  • Arbeidsongeschiktheid

Het pensioen dat hier wordt opgebouwd heet arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit pensioen is een aanvulling op de uitkering die verkregen wordt bij arbeidsongeschiktheid, de WAO of WIA.
 
Waardeoverdacht
Bij een collectief pensioen bestaat de mogelijkheid van ‘waardeoverdracht’. Dit is het overdragen van het eerder opgebouwde pensioen bij een eerdere werkgever naar BPL. De waardeoverdracht moet binnen zes maanden na indiensttreding ingediend te zijn.
 
Geen aansluiting bij BPL?
Alleen een medewerker die gemoedsbezwaard is, kan ontheffing aanvragen voor het opbouwen van pensioen.Op de website van BPL kunt u het pensioenreglement en de overige statuten en reglementen downloaden.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top