Nieuws

Carbon Farming: geef boeren kans om bij te dragen in aanpak klimaatcrisis

Hoe kan Eurocommissaris Frans Timmermans zijn toekomstige Green Deal zodanig inrichten dat het zoveel mogelijk boeren motiveert om met carbon farming aan de slag te gaan? Een internationaal consortium overhandigde dinsdag 30 november een ‘white paper’ (technisch rapport) aan Timmermans met beleidsaanbevelingen over carbon farming.

Het DAW-project Carbon Farming zorgde onder andere voor inbreng van praktijkervaringen.

Verlenging gezamenlijke aanpak in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden

Boeren, drinkwaterbedrijven en overheden hebben zich de afgelopen jaren met een gezamenlijke aanpak ingezet om de uitspoeling van nitraat naar grondwater te verminderen. De samenwerking richt zich in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden op het verbeteren van de waterkwaliteit op gebiedsniveau om, uiterlijk in 2025, te kunnen voldoen aan de wettelijke norm voor nitraat. De verwachting is nu dat dit doel bereikt kan worden in de helft van de 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden.

'Deze maatregelen zijn de puntjes op de i'

Boeren in Drenthe kunnen veel baat hebben bij de projecten in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Zo maakten melkveehouders Koen en Laura Nooijen in Nieuwe Krim via DAW hun bedrijf weerbaarder tegen aanhoudende droogte. Met het vervangen van een duiker en het plaatsen van twee boerenstuwtjes zetten ze onlangs de puntjes op de i.

Akkerbouwer André van Helden doet beroep op adviseur 'BodemUP'

Actuele bodemkennis naar het boerenerf brengen. Dat is de doelstelling van het project 'BodemUP'. André van Helden, akkerbouwer op zandgrond in het Limburgse Maria Hoop, maakt er dankbaar gebruik van. 'Mijn opbrengsten lopen langzaam maar zeker terug. Daar moet ik iets aan doen', zegt hij.

Metingen geven inzicht in de bodem

Vanuit het ZLTO-programma 'BodemUP' krijgen boeren de mogelijkheid om met verschillende metingen meer inzicht te krijgen in de stikstofvoorraad in de bodem. Dit jaar kregen ondernemers in drie grondwaterbeschermingsgebieden de mogelijkheid om in het seizoen een bijmestmonitor te laten steken.

Filmpjes over aanpak van perceelsemissie in de Drentsche Aa

De beken van de Drentsche Aa rond Anloo zijn van groot belang voor de drinkwatervoorziening van de stad Groningen. Alle 19 veehouders en akkerbouwers rond het Anlooërdiep werken samen om perceelemissie (uit- en afspoeling van nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen) terug te dringen en zo de kwaliteit van het water op peil te houden.

Oost-Nederland investeert in beschikbaarheid zoetwater

67 regionale partners in Gelderland, Overijssel, Drenthe en Utrecht hebben afgesproken om 200 miljoen euro te investeren in maatregelen om beter weerbaar te worden tegen watertekorten en extreem weer.

Bestuursovereenkomst DAW in Drenthe verlengd

De provincie Drenthe en de vier waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen werken samen aan de verbetering van de waterkwaliteit, waterkwantiteit en de juiste hoeveelheid water op de juiste plek. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) 2021-2022, in oktober is deze ondertekend door de betrokken partijen.

Het DAW ‘on tour’ op beurs en Deltacongres

Van herkenning, een goed of kritisch gesprek tot schouderophalen, maar dan toch even blijven hangen bij de pot met regenwormen (van snoepgoed). Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) trok de aandacht met een eigen stand op de Rundvee- en Mechanisatie Vakdagen (RMV-) beurs in Hardenberg.

Goede waterkwaliteit: met juiste waterbeschikbaarheid de bodem comfortabel houden

Voldoende water is belangrijk voor de bedrijfsvoering van boeren en tuinders, tegelijkertijd is schoon (drink)water belangrijk voor ons allemaal. Binnen het DAW-project Waterwijs Boeren leren agrariërs op een praktische manier hoe we waterkwantiteit- en kwaliteit, maar ook de bedrijfsvoering op het boerenbedrijf kunnen verbeteren. Onder meer door innovatie op te zoeken door inzet van druppelirrigatie. Dit is een vorm van efficiënt beregenen en heeft naar verwachting een positief effect op het gebruik van nutriënten, de opbrengst en kwaliteit van gewas.

Back to top