Nieuws

'DAW-maatregelen passend bij bedrijfsvoering zorgen voor langdurig positief effect '

De maatregelen in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit, laat de Nationale Analyse Waterkwaliteit uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving zien. Willen we blijvend effectief zijn met het DAW, dan is het belangrijk dat deelnemers maatregelen nemen die passen bij hun bedrijfsvoering, zegt Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem en Water bij LTO Nederland.

Grondig boeren voor water: uitruil tussen akkerbouwer en melkveehouder

Van oudsher ruilen melkveehouders en akkerbouwers in Drenthe geregeld grond uit: het grasland van de veeboer wordt door de akkerbouwer gescheurd en ingezet voor de aardappelteelt. Albert Jan Bos, begeleider bij het grondwaterbeschermingsproject Grondig boeren voor water speelt in op de Drentse manier van werken en ziet kansen om de stikstof beter te benutten en uitspoeling te voorkomen. 

Aan de slag voor schoon en voldoende water met Boeren voor drinkwater

Advies op maat, werken aan waterbeschikbaarheid en vergoeding voor effectieve maatregelen stimuleren Overijsselse boeren om meer aan de slag te gaan met waterkwaliteit- en kwantiteit. Al 100 agrarische ondernemers zijn aangesloten bij het project Boeren voor drinkwater, maar dat moeten er meer worden als het aan Martin Immink, voorzitter LTO Noord afdeling West-Twente, ligt. “Nu meedoen, voorkomt aangescherpte maatregelen straks.”

Dag van de precisiebemesting bij DAW-coöperatie Rijnland

Bij de precisiebemestingscoöperatie Rijnland in Wassenaar die mede dankzij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is opgericht vond afgelopen dinsdag 15 september de Dag van de Precisiebemesting plaats. Boeren en erfbetreders deden kennis op over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van precisiebemesting. Zo werd door de coöperatieleden een lichte precisiebemester getoond die vroeg in het voorjaar op natte percelen gebruikt kan worden. Ook deelden ze hun ervaringen met  diepwortelende grassen.

Webinar: Het nieuwe GLB, ecoregelingen en een puntensysteem

Webinar

Boeren en tuinders krijgen te maken met een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023. Een van de ideeën is om te gaan werken met ecoregelingen en een puntensysteem. Maar hoe gaat dat precies werken? In een webinar, georganiseerd op dinsdag 22 september om 15.30 uur door de programmaorganisatie, kunnen deze vragen gesteld worden.

Wat doet precisiebemesting voor nitraatuitspoeling?

De opbrengsten zijn hoger en de achtergebleven hoeveelheid stikstof is lager: precisiebemesting kan een grote rol spelen in het verder terugdringen van nitraatuitspoeling. Dat zegt Ellen Kusters, projectleider Duurzaam Schoon Grondwater. “Natuurlijk zijn ook timing, bodemkwaliteit en het toedienen van water belangrijk, maar met precisiebemesting wordt egaler bemest.”

Demo Waterwijs Boeren: Welke grondbewerking past het beste?

Voor de akkerbouwer, loonwerker en melkveehouders in de grondwaterbeschermingsgebieden is het een zoektocht welke grondbewerking het beste past bij de bodem, het moment of het volggewas. De voorkeur gaat uit naar minimale grondbewerking, zo ondiep mogelijk, de grondlagen niet vermengen en alleen op het land komen onder de juiste weersomstandigheden. Vrijdag 11 september kwamen deelnemers van Waterwijs Boeren uit de drie waterwingebieden naar Hengelo, Gld om op het perceel van deelnemer Theo Zweverink een demonstratie over grondbewerking bij te wonen. Een verslag. 

Waarom teelt akkerbouwer Sigrid uien op bedden?

“Het is heel belangrijk dat we bewust omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en er trots op zijn dat we het kunnen gebruiken. Dat we er zo zuinig mee omgaan moet vanuit de sector getoond worden en als we er al iets in kunnen verbeteren, moeten we dit zeker doen”, aldus akkerbouwer Sigrid Arends, deelnemer en pilotbedrijf van het project ‘Perceelemissie in de hand’.
 

Perceelemissie in de hand 

Video's over ecologisch slootschonen

Om te laten zien wat ecologisch beheer inhoudt heeft het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met de Agrarische Natuurvereniging vijf filmpjes laten maken vanuit het project Levendige Boerensloot. Waarom ecologisch slootschonen? Wat is baggerspuiten? Hoe onderhoud je de ecologische sloot? Hoe ga je slootschonen? Hoe bescherm je de ecologische sloot? Agrariërs vertellen erover in de video's.

Back to top