Nieuws

Wasplaats 2.0 voor alle landbouwvoertuigen

Landbouwwerktuigvereniging De Noeste Vlijt uit Wapse nam op vrijdag 16 maart een nieuwe wasplaats voor landbouwvoertuigen in gebruik. Nieuw aan deze wasplaats 2.0 is dat ook landbouwspuitmachines schoongemaakt kunnen worden. Agrariërs kunnen op de wasplaats hun machines reinigen en hoeven dat niet meer op eigen terrein te doen. Het afvalwater met resten van gewasbeschermingsmiddelen wordt verwerkt op locatie. Dat zorgt voor minder vervuiling van het water, omdat er geen restanten van gewasbeschermingsmiddelen in sloten, kanalen en rivieren terechtkomen.

BedrijfsWaterPlan voor boer en water

Het project Koeien & Kansen ontwikkelt samen met ‘waterpartijen’ de BedrijfsWaterWijzer. Hiermee wordt de waterprestatie zichtbaar op de onderdelen erf, droogte, wateroverlast, uitspoeling naar het grondwater, uit- en afspoeling naar oppervlaktewater, kwaliteit drinkwater voor vee en ecologisch slootbeheer. Op basis van deze analyse kunnen gewenste maatregelen worden geformuleerd, die kunnen worden opgenomen in een bedrijfswaterplan met concrete acties. Na uitvoering is het effect  hiervan met de BedrijfsWaterWijzer worden te monitoren.

Meer organische stof werkt positief in bodem

Het verbeteren van de organische stofbalans bij de maisteelt heeft positieve gevolgen voor de bodem. Het demonstratieproject ‘Grondig Boeren met Mais’ wijst dat uit. Het project is opgezet om te komen tot een rendabele maisteelt zonder negatieve effecten op de omgeving. Met meer aandacht voor de organischestofbalans door aanvoer, groenbemester of vruchtwisseling met gras is het mogelijk de teruggang in stikstofgebruiksruimte op te vullen.

Wasplaats voor alle landbouwvoertuigen en -machines

In Wapse is door werktuigenvereniging De Noeste Vlijt in 2018 een nieuwe centrale wasplaats gerealiseerd. Op de locatie aan de Bareldsweg kunnen naast normale landbouwvoer- en werktuigen nu ook spuitmachines, poot- en zaaimachines en de inschuurapparatuur op verantwoorde manier worden schoongemaakt.

De 'reguliere'wasplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer. hier kunnen de voer- en werktuigen schoongemaakt worden die nie tin aanraking gekomen zijn met gewasbeschermingsmiddelen.

Overijsselse melkveehouders scoren op milieu

Overijsselse melkveehouders hebben afgelopen drie jaar grote stappen gezet richting een schoner milieu. Zij hebben op bedrijfsniveau maatregelen genomen die goed zijn voor de eigen bedrijfsprestaties én voor maatschappelijke opgaven op het gebied van bodem, water en lucht. Dat blijkt uit de positieve resultaten van het project Vruchtbare Kringloop Overijssel.

Perceelsemissie in de hand

Hoe voorkom je dat er gewasbeschermingsmiddelen via afspoeling in het oppervlaktewater terechtkomen? Over die vraag buigt zich al enkele jaren een groep akkerbouwers uit Noord-Friesland. Hun zoektocht wordt voortgezet in het project ‘Perceelsemissie in de hand II’.

Levendig debat over waterkwaliteit

Tijdens de tweede Steenwegsessie van de Unie van Waterschappen gingen waterschappers en vertegenwoordigers uit de drinkwatersector, landbouw, provincie en recreatiesector met elkaar in discussie over waterkwaliteit en schoon water.

Nieuwe subsidie waterbeheer voor landbouwbedrijven in Groningen

 Organisaties en bedrijven in de agrarische sector kunnen van 26 februari 2018 tot 30 april 2018 subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van ons oppervlaktewater. De provincie Groningen heeft samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest subsidie beschikbaar gesteld voor maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De maatregelen sluiten aan bij de internationale doelen, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn.

Onderzoek bevestigt noodzaak bodemverdichting aan te pakken

Bodemverdichting is het samendrukken van de bodem door druk van boven, bijvoorbeeld door het gebruik van zware rooimachines. Dat gaat ten koste van de poriën in de bodem. Eerder onderzoek liet al zien dat 45% van de landbouwgrond in Nederland hiermee te maken heeft.  Boeren ervaren de problemen, zoals minder opbrengst en meer risico´s. Nieuw onderzoek in Noord-Nederland geeft meer inzicht in de aantallen.
 

2,8 miljoen euro extra voor waterbeheer op en rondom het boerenerf in Overijssel

Ondertekening van het bestuursakkoord agrarisch waterbeheer

Op 7 februari tekenden de provincie Overijssel, de waterschappen (Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en Ijssel) en LTO-Noord het bestuursakkoord over aanvullende financiering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in Overijssel. In Overijssel komt via subsidies 2,8 miljoen euro extra beschikbaar voor projecten om het agrarisch waterbeheer op het boerenerf te verbeteren. Dit komt bovenop het geld dat via het Europese plattelandsontwikkelings-programma beschikbaar is.

Back to top