Nieuws

Uitnodiging Graslanddemo in Woudenberg

Thema: Hoe overleeft uw grasland de droogte?

Op dinsdag 14 augustus vinden er diverse graslanddemo's plaats bij Fam Van der Wind in Woudenberg. Tussen 13.30 uur en 15.30 uur worden de volgende demo's gegeven:

1) Graslandvernieuwing: wanneer noodzakelijk, succesvol doorzaaien, demo machines graslandverbetering, onkruidbestrijding, planning
2) Waterbeheer: werking van nieuwe boerenstuwtjes op het demobedrijf
3) Gebruik van droogteresistente(re) gras- en kruidenmengsel. Nut en noodzaak.

POP subsidie voor loonwerkers en landbouwers in Gelderland

Individuele landbouwers en loonwerkers in Gelderland krijgen in augustus/ september de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een fysieke investering die bijdraagt aan het doel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): schoon en voldoende water en een gezonde bodem. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de investering.

Regeling landbouwers
De regeling voor de landbouwers loopt van 17 augustus 2018 tot 17 september 2018 en werkt volgens het tenderprincipe.

Tour met waterkaravaan bus door Drenthe

Woensdag 18 juli reed de Waterkaravaan bus met bestuurders en medewerkers van provincie, waterschappen en LTO door Drenthe. Bij diverse projecten van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werd gestopt om ervaringen en resultaten te delen. Melkveehouders, een bessenteler en een glastuinder gaven toelichting op hun bijdrage aan schoon en voldoende water en een gezonde bodem. ‘Er zijn veel goede gesprekken gevoerd, wij kijken terug op een geslaagde dag.

Een bezoek van onze Zuiderburen aan Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is het programma Water-Land-Schap kortgeleden gelanceerd. Het doel van dit programma is het oplossen van problemen met water in landelijke gebieden. Dit doen zij in samenwerking met de gebruikers van het gebied, zoals landbouwers, bedrijven, dorpelingen en landschapsbeheerders. Op 5 juli brachten zij een bezoek aan het Nederlandse ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’ (DAW). Beide projecten hebben veel raakvlakken, tijd om informatie en kennis uit te wisselen.

Kisten reinigen is ook restwater schonen

In twee maanden tijd maken twee medewerkers van het bedrijf ‘De Kubbe’ in Biddinghuizen alle tienduizend kuubkisten schoon. Door gebruik te maken van een gesloten reinigingssysteem wordt het water niet geloosd op het erf of het oppervlakte water.

Lees hieronder het artikel uit Nieuwe Oogst. 

 

Akkerbouwer Jacco van Wingen wint titel 'beste gewasbeschermer van Zeeland'

Op proefboerderij Rusthoeve vond 10 juli een pittige wedstrijd plaats rond het actuele onderwerp gewasbescherming, georganiseerd door Schoon Water Zeeland. De jonge akkerbouwer Jacco van Wingen bleek prima uit de voeten te kunnen met de diverse vragen rond spuittechniek, onkruidherkenning en voorkomen van erfafspoeling en sleepte de hoofdprijs van 250 euro in de wacht.

Schoner grondwater voor landbouw en drinkwater

In Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg gaan de provincies en waterbedrijven samen met landbouworganisatie LTO de nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebieden aanpakken. Maatregelen in deze gebieden moeten zorgen voor een betere grondwaterkwaliteit en landbouw bedrijfsvoering.

Grond- en oppervlaktewater verbeteren in de fruitteelt

Zo’n 30 fruittelers brachten op woensdag 13 juni een bezoek aan het fruitteeltbedrijf van Johan de Ruiter in Erichem. Het onderwerp van dit bezoek was het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen door het vergroten van biodiversiteit. Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater. De excursie was georganiseerd door gebiedscoöperatie O-gen en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Overijssel maakt werk van schone drinkwaterbronnen

Het Overijsselse drinkwater is van goede kwaliteit. Om ook in de toekomst over voldoende en schoon drinkwater te beschikken, voert de provincie Overijssel, samen met de Overijsselse gemeenten en waterschappen, waterbedrijf Vitens, LTO-Noord en Cumela verschillende maatregelen uit om de Overijsselse drinkwaterbronnen te beschermen.

Leve(n)de Bodem: bodembewustzijn in de grensstreek

Foto: Delphy

Een kwalitatief goede bodem is belangrijk voor een goede gewasopbrengst. Het Interregionaal project Leve(n)de Bodem zorgt ervoor dat agrarische ondernemers in Zuid-Nederland en Vlaanderen zich daar bewuster van zijn.

Download hieronder het artikel hierover in het vakblad Bodem.

Back to top