Nieuws

Project ‘Schoon erf, schone sloot’ werkt aan emissievermindering bloembollenerven

In Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland hebben de waterschappen normoverschrijdende gehalten aan gewasbeschermingsmiddelen die in de bloembollenteelt worden gebruikt aangetroffen. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat het met name gaat om middelen die op het erf worden gebruikt bij het ontsmetten van de bloembollen voor planten. ‘Het was tijd voor actie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is met ondernemers in de kop van Noord-Holland in gesprek gegaan.

Bodemvruchtbaarheid: Kiek'n bi'j de Noabers

Kiek'n bi'j de Noabers, dat was het motto van een bijeenkomst op 12 april in Meddo, van landbouw- en veeteeltbedrijven in Winterswijk, in het stroomgebied van de Bovenslinge en omgeving, en Duitse vakgenoten uit de omgeving Südlohn. Er waren ongeveer 20 Nederlandse en 20 Duitse boeren aanwezig.
 

'Helft boeren wil bodem verbeteren'

Foto: NIeuwe Oogst

Ruim de helft van de boeren wil meer maatregelen nemen om de kwaliteit van de bodem te verbeteren. Meer dan driekwart van de boeren geeft aan meer behoefte te hebben aan praktische kennis. Dit komt naar voren uit Het Grote Bodemonderzoek, een landelijke online onderzoek naar bodembeheer door boeren.
 
Meer informatie op de website van Nieuwe Oogst

 

Waterkaravaan bezoekt projecten Bewust Gouwe Wiericke en kringloopboeren Midden Delfland

Op donderdag 5 april reisde de Waterkaravaan-bus af naar Zuid-Holland voor een uitwisseling tussen het DAW-project Bewust Gouwe Wiericke en het project kringloopboeren in Midden Delfland. In beide projecten werken melkveehouders binnen studiegroepen aan het optimaliseren van de bedrijfseconomie en het minimaliseren van verliezen van nutriënten. De bijeenkomst stond in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaringen. Een gevarieerd gezelschap van boeren, adviseurs, onderwijs en waterschappen was aanwezig.

DAW-project voor watermaatregelen op landbouwbedrijven in Zuidoost Drenthe van start

Agrariërs binnen het werkgebied van het waterschap Vechtstromen in de provincie Drenthe krijgen de mogelijkheid om met subsidie maatregelen te nemen om de waterhuishouding op hun bedrijf te verbeteren. Het kan daarbij gaan om een waterbedrijfsadvies maar ook om concrete maatregelen als verbetering van de bodemkwaliteit en aanleg van peilgestuurde drainage.  Apparatuur voor precisielandbouw en aanpassingen op het erf om afspoeling tegen te gaan komen eveneens voor subsidie in aanmerking.
Veel belangstelling

'Schoon erf schoon water' van start in Drenthe

Voor melkveehouders en akkerbouwers in het Drentse deel van het beheergebied van Noorderzijlvest is het DAW-project “Schoon erf, schoon water” gestart, met als doel erfemissie van respectievelijk nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (GBM) te verminderen. LTO Noord heeft een collectieve aanvraag ingediend, agrariërs kunnen nog tot 1 juni aansluiten.

Betrokkenen vertellen over hun ervaringen met de regeling Vermindering Erfafspoeling

De regeling Verminderen Erfafspoeling bestaat al een tijdje. Maar hoe gaat het nu? In onderstaande video's vertellen alle betrokkenen (veehouders, Delfland, gemeente, en adviseurs) over hun ervaringen. Hun verhalen gaan niet over een 'regeling; , maar over water, leven, blij worden en goede bedrijfsvoering.

Wat betekent waterkwaliteit voor jou?

 

Ga mee op reis met de Waterkaravaan

De speciale Waterkaravaan-bus staat voor u klaar om u mee te nemen naar mooie projecten en initiatieven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Maak nu kosteloos gebruik van de bus en ga samen met agrariërs en waterschappers op stap om inspiratie en ervaringen op te doen over het verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit. Tijdens de excursie vertellen enthousiaste ondernemers u meer over welke watermaatregelen zij nemen en laten u in de praktijk zien hoe dat uitpakt op hun bedrijf.

Back to top