Nieuws

Schoon water is een blijvende uitdaging

Het programma Schoon Water boekte afgelopen jaren weer winst voor de waterkwaliteit in Noord-Brabant. Dat blijkt uit de zojuist gepubliceerde Schoon Water rapportage.
 

Waterkaravaan op bezoek bij Vruchtbare Kringloop Overijssel

Een groep ambtenaren vanuit diverse provincies, ministerie van Landbouw, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Regiebureau POP namen een kijkje bij het innovatieve project Vruchtbare Kringloop Overijssel. Op 17 november gingen zij op excursie met de unieke Waterkaravaan-bus naar het demoveld in Schalkhaar.

Systeemgerichte drainage tegen bodemdaling in Flevoland

Spaarwater Flevoland

Bodemdaling is een probleem in Flevoland. Kan systeemgerichte drainage dat oplossen? Donderdag 8 december trok een groep agrariërs en mensen van waterschap, provincie en Rijkswaterstaat en LTO langs proeflokacties van het project Spaarwater Flevoland. Het antwoord is: gedeeltelijk.
 

Peilgestuurde drainage wint ZLTO Initiatiefprijs

Een systeem om water uit te natte gronden op te pompen en dit te gebruiken voor te droge gronden. Daarmee heeft graszodenkweker Léon Steenbergen uit Vinkel (links op de foto) de ZLTO Initiatief Juryprijs 2017 gewonnen. De prijs, die bestaat uit een sculptuur en 2.500 euro, is donderdagmiddag door ZLTO-directeur en juryvoorzitter Elies Lemkes (rechts) uitgereikt op het ZLTO Congres in Den Bosch, 14 december jl.
 

Subsidie voor waterbesparende maatregelen in Rivierenland

Agrarische bedrijven in het Rivierengebied kunnen financiële steun krijgen voor het nemen van innovatieve water-besparende maatregelen. De stimuleringsregeling geldt voor landbouwbedrijven en  bestaat uit 25% of 40% van de investeringskosten. Het gaat om nieuw-te-nemen maatregelen op uw bedrijf.

1600 deelnemers voor 'Schoon Erf, Schoon Water'

Sylvia Koenders van Projecten LTO Noord en Kees Munting van Wetterskip Fryslân krijgen inmiddels al vragen uit andere sectoren. Of ze niet ook mee mogen doen. Dat zegt iets over het succes van het project ‘Schoon Erf, Schoon Water’. Met 1600 aanmeldingen neemt veel meer dan de helft van alle Friese melkveehouders deel. Koenders vermoedt dat vooral de positieve reacties uit het veld, agrariërs hebben gestimuleerd mee te doen. ‘Dat werkte als een olievlek.’

Schoon erf levert korting op

Foto: Nieuwe Oogst

De Maatlat Schoon Erf wordt vanaf januari 2018 van kracht. Boeren worden aangespoord investeringe nte doen die emissies voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Via een belastingvoordeel kunnen ze een deel van de investeringen terugkrijgen.
 

'Boeren met bodem en water' van start gegaan

Zoontje Tom van agrariër Nico Neppelenbroek trekt samen met bestuurder Henk Oegema van Waterschap Drents Overijsselse Delta (links) en gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe (midden) de schuif omhoog. Rechts Nico Neppelenbroek.

Op het agrarisch bedrijf van de familie Neppelenbroek in het buitengebied van Zuidwolde ging donderdag 23 november het project ‘Boeren met bodem en water’ officieel van start.  Dit project wordt uitgevoerd onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waarmee in Drenthe agrariërs, provincie en waterschappen beter willen samenwerken. Neppelenbroek stelt zijn bedrijf beschikbaar als demonstratiebedrijf voor agrariërs en andere geïnteresseerden.  
 

DuurSaam Glashelder' voor minder emissie in Drenthe en Groningen

Foto: LTOglaskrachtnederland.nl

Het doel van het project 'DuurSaam Glashelder' is om een duurzame bedrijfsontwikkeling van de tuinbouw hand in hand te laten gaan met het verminderen van het aantal normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in het oppervlaktewater.
 
In 2023 mogen er nagenoeg geen overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen meer plaatsvinden. Dit betekent dat het aantal overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen met 90% moet zijn afgenomen ten opzichte van 2013. In 2018 moet het aantal overschrijdingen met 50% zijn afgenomen.

Flinke impuls voor uitvoering DAW

Tijdens hun excursie op Proefboerderij Vredepeel deelden Peter Heij (DG Ruimte en Water), Frank Tierolff (lid Raad van Bestuur Kadaster) en Jakob Bartelds (portefeuillehouder LTO) mee dat zij de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer samen gaan oppakken via het Supportteam DAW. Dit team gaat met agrariërs in het hele land aan de slag voor het beschikbaar houden van goed en voldoende water en voor een goede bodemkwaliteit.

Back to top