Projectenoverzicht

Stikstof Strikken

Maïstelers aan de slag met vanggewas

Spoelplaats akkerbouw Fryslân voorbereiding

Aanleg van wasplaatsen

Laanboomteelt op Melkveebedrijf

Op Proef: koeien tussen de laanbomen

Samen aan de slag: een schone onderduikerstocht in de NOP

Betere bodemkwaliteit en minder erfemissie

Schoon erf, schone sloot 2018-2019 Zuid-Holland

Terugdringen van erfemissie in de bollenteelt

Plan van Aanpak Schoon erf Noord-Holland

Het verminderen van erfafspoeling

Vervolg Erfafspoeling Midden Delfland

Stimuleren tegengaan erfafspoeling

Aanleg 2,5 km natuurvriendelijke oever Slimmenwetering

Toekomstbestendige Slimmenwetering

Monitoringsplan toekomstbestendige polder Lange Weide

Beperken bodemdaling door onderwaterdrainage

Voorbereiding projectaanvraag bodem APK Veenweide Fryslan - Fase 1

Opstarten van studiegroepen
Back to top