Verminder de grondbewerking of teelt op ruggen

Verminder de grondbewerking of teelt op ruggen

Door grondbewerking treedt mineralisatie van organische stof op waarbij de gebonden stikstof vrijkomt. Stikstof kan uitspoelen in de vorm van nitraat of vrijkomen als lachgas. Dit proces wordt vertraagd als er geen grondbewerking plaats vindt.
Betere bodemstructuur leidt tot betere beluchting en waterhuishouding van de bodem. Dit verlaagt de kans op denitrificatie en dus op de emissie van N2O.
Minder grondbewerking leidt tot lagere CO2-uitstoot (brandstoffen). Onder minder grondbewerking vallen onder andere strip tillage, niet-kerende grondbewerking n zelfs geen grondbewerking (zaaien in stoppels).

Sectoren

Melkvee, Vleesveesectoren met eigen voedselproductie, Open teelten

Toepasbaarheid

In opkomst: steeds meer ervaring en machines beschikbaar.

Reductie broeikasgasemissie

Matig

Investeringskosten

Grondbewerkingsmachines, speciale bemestingstechnieken (onderdeel precisiebemesting).

Toepassing en ervaring

Vooral in Duitsland ervaring op enkele honderden bedrijven, in Nederland nog beperkt.

Belemmeringen/beperkingen

Onkruiddruk op niet-gekeerde grond.

Meer informatie

http://www.nietkerendegrondbewerking.nl/.
Rietberg, et al., Handleiding goed koolstofbeheer.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!

Overige dossiers

Back to top