Nieuws

Webinar over Droogte

Webinar over Droogte

In de afgelopen twee zomers was er door de droogte een minimale beschikbaarheid van zoetwater. Dit is ondere andere het gevolg van verandering in het klimaat, waardoor extreme weerstomstandigheden voorkomen: grote piekbuien maar ook langere periodes van droogte. In dit webinar over droogte gaan DAW-coördinator Jurgen Neimeijer, melkveehouder Geert Stevens en bodemexpert Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut met elkaar in gesprek.

Minder gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater


De hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die wordt aangetroffen in oppervlaktewater in Noordwest-Friesland, blijft dalen, zo blijkt uit metingen van Wetterskip Fryslân. Deze dalende trend van de emissie is positief, voor zowel boeren als het waterschap. Een mooi gegeven, dat ook is toe te schrijven aan de resultaten van het DAW-project Perceelsemissie In De Hand.

Voor het blad Nieuwe Oogst geven Mattie de Vries (adviseur monitoring waterkwaliteit van Wetterskip Fryslân) en Dirk Johan Feenstra (projectleider) een toelichting.

Hulde aan de boeren en tuinders!

Minister Van Nieuwenhuizen steekt alle boeren en tuinders een hart onder de riem. Zij doet dat in onze maandelijkse nieuwsbrief.

Kennis vergaren en bij blijven loont - Ervaringen van deelnemer Waterwijs Boeren

Onderzaai bij mais, niet-kerende grondbewerking, rijenbemesting op het maisperceel… melkveehouder Arjan ten Harkel uit Eibergen (55 melkkoeien, 20 jongvee en 29,5 hectare land) probeert graag wat uit voor een optimale bedrijfsvoering. Deels omdat het ons wordt opgelegd door de overheid en anderzijds door interesse  en uitdagingen.  Door zijn deelname aan Waterwijs Boeren, Vruchtbare Kringloop Achterhoek en stichting HOE Duurzaam blijft hij bij 

Samenwerking DAW en agrarische collectieven bevorderen

De boeren die aangesloten zijn bij agrarische collectieven kunnen een hele goede rol vervullen bij het behalen van de waterdoelen van het DAW. Daarom wil DAW meer samenwerking bevorderen tussen het supportteam DAW en agrarische collectieven. Begin maart ging Wouter Rozendaal (Aequator Groen & Ruimte) samen met Marjon Schultinga van Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) tijdens de jaarlijkse BoerenNatuur-dag in Nijkerk in gesprek met agrarische collectieven om kennis en ervaring uit te wisselen en mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken. 

Beperken perceelsemissie werpt vruchten af

De hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die wordt aangetroffen in oppervlaktewater in Noordwest-Friesland, blijft dalen. Dat blijkt uit metingen van Wetterskip Fryslân.
 

Subsidieregeling HDSR weer open

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil het waterschap handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) stelt de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ per 2 april weer open.

Boerenexperimenten om bodem tegen te gaan

Het DAW-project Bodemverdichting Groningen kenmerkt zich door een praktische benadering: experimenten uitgevoerd door agrarier en loonwerker zelf. Hendrik Luth in Wedde is akkerbouwer en eigenaar van loonbedrijf Speelman-Feunekes en een van de deelnemers aan het project. Luth voert een proef uit op het gebied van de oogst van bieten en maakt daarvoor gebruik van lagedruk banden. "Volgens de theorie is het zo mogelijk verdichting te voorkomen, maar is dat in de praktijk ook zo?" 
 
Back to top